Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene n

X
Nacheiszeit f
viz holocén.
česky: doba poledová angl: postglacial age slov: poľadová doba fr: période Holocène f, période postglaciaire f  1993-a3
nächtliche Inversion f
inverze teploty vzduchu vznikající v mezní vrstvě atmosféry v noci ochlazováním vzduchu od zemského povrchu, jehož teplota klesá v důsledku vyzařování dlouhovlnné radiace při absenci příkonu slunečního záření. Tyto inverze jsou typickým případem přízemních radiačních inverzí teploty vzduchu. Dobře bývají vyvinuty za jasných nocí se slabým větrem nebo bezvětřím. V kotlinách a údolních polohách podporuje tuto inverzi stékání ochlazeného vzduchu z okolních svahů do nízkých poloh. Viz též jezero studeného vzduchu.
česky: inverze teploty vzduchu noční angl: night inversion, nocturnal inversion slov: nočná inverzia teploty vzduchu rus: ночная инверсия  1993-a3
NAO-Index m
ukazatel aktuální fáze severoatlantické oscilace, který může mít různé podoby; jejich přehled publikovali Wanner a kol. (2001). Klasický index NAO je normovaným rozdílem tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře mezi dvěma stanicemi. První z nich reprezentuje azorskou anticyklonu (např. Ponta Delgada na Azorských ostrovech, případně Lisabon nebo Gibraltar), druhá islandskou cyklonu (nejčastěji Reykjavik). Novější varianty indexu hodnotí tlakové pole v dané oblasti, přičemž využívají pokročilé statistické metody, např. analýzu hlavních komponent.
česky: index severoatlantické oscilace angl: North Atlantic Oscillation Index slov: index severoatlantickej oscilácie  2014
nasse Deposition f
hmotnost atm. příměsi, která je uložena na jednotku plochy zem. povrchu za jednotku času v důsledku procesů vymývání příměsí z atmosféry.
česky: depozice mokrá angl: wet deposition slov: mokrá depozícia rus: влажные выпадения (осаждения, накопления) fr: dépôt humide m  1993-a1
nationales meteorologisches Zentrum n
(NMC) – jedna ze složek světového systému pro zpracování dat a předpovědi. Národní meteorologické centrum plní funkce tohoto systému na národní úrovni, včetně poskytování meteorologických informací uživatelům. Národním meteorologickým centrem České republiky je Český hydrometeorologický ústav.
česky: centrum meteorologické národní angl: National Meteorological Center slov: národné meteorologické centrum rus: национальный метеорологический центр fr: Centre national de météorologie m  1993-a3
Nebelbank f
syn. mlha v chuchvalcích – označení pro mlhu, přízemní mlhu nebo zmrzlou mlhu, která se vyskytuje v nesouvislé vrstvě. Za větru se chuchvalce mlhy pohybují a mohou výrazně ovlivňovat horizontální dohlednost. Viz též mlhové přeháňky.
česky: chuchvalce mlhy angl: fog bank, fog patches slov: chuchvalce hmly rus: гряда тумана, обрывки тумана  1993-a2
Nebelbogen m
syn. duha mlhová – hlavní duha, vznikající lomem, vnitřním odrazem a v malé míře ohybem světla na nepatrných vodních kapičkách mlhy nebo kouřma. Tato homogenita spektra kapiček způsobuje, že bílá duha tvoří bělavý oblouk, jen někdy ohraničený tenkým červeným pruhem na vnější a slabě namodralým na vnitřní straně.
česky: duha bílá angl: white rainbow slov: biela dúha rus: белая радуга fr: arc blanc m, arc-en-ciel blanc m  1993-a3
Nebelbogen m
syn. duha bílá.
česky: duha mlhová angl: fog bow slov: dúha na pozadí hmly rus: туманная радуга fr: arc blanc m  1993-a1
Nebelfrostschreiber m
dnes již nepoužívané zastaralé označení pro námrazoměr.
česky: geligraf angl: ice deposit registrator slov: geligraf rus: самописец отложения льда fr: givromètre m  1993-a3
Nebelschwaden m
syn. mlha v chuchvalcích – označení pro mlhu, přízemní mlhu nebo zmrzlou mlhu, která se vyskytuje v nesouvislé vrstvě. Za větru se chuchvalce mlhy pohybují a mohou výrazně ovlivňovat horizontální dohlednost. Viz též mlhové přeháňky.
česky: chuchvalce mlhy angl: fog bank, fog patches slov: chuchvalce hmly rus: гряда тумана, обрывки тумана  1993-a2
Nebenfront f
atmosférická fronta oddělující různé části téže vzduchové hmoty. Obvykle se vyskytují podružné studené fronty, což jsou fronty uvnitř horizontálně nestejnorodého arktického vzduchu nebo vzduchu mírných šířek, za nimiž postupuje chladnější část této vzduchové hmoty. Často se vyskytují v týlu cyklony za hlavní frontou a mají oproti ní menší vert. rozsah. Zasahují pouze spodní, nanejvýš stř. troposféru.
česky: fronta podružná angl: secondary front slov: podružný front rus: вторичный фронт fr: front secondaire m  1993-a3
Nebenregenbogen m
syn. duha sekundární – méně jasná duha, objevující se současně s hlavní duhou, téměř dvojnásobně široká, s červenou barvou na vnitřní straně (úhlový poloměr oblouku asi 50°) a fialovou barvou na vnější straně (úhlový poloměr oblouku asi 54°). Vzniká následkem lomu a dvojnásobného vnitřního odrazu světla na dešťových kapkách.
česky: duha vedlejší slov: vedľajšia dúha rus: вторичная радуга fr: arc secondaire m  1993-a1
neutraler Punkt m
1. v atmosférické optice místo na obloze, situované ve vert. rovině proložené Sluncem, z něhož vycházející difuzní světlo není polarizováno. K neutrálním bodům počítáme bod Aragův, Babinetův a Brewsterův, jejichž přesná poloha závisí na výšce Slunce nad obzorem a na zakalení atmosféry. Viz též polarizace slunečního záření v atmosféře; 2. syn. bod hyperbolický.
česky: bod neutrální angl: neutral point slov: neutrálny bod rus: нейтральная точка fr: point neutre m  1993-a3
niederschlagsfreier Tag m
v datech ČHMÚ období od klimatologického termínu 7 h daného dne do klimatologického termínu 7 h následujícího dne, v němž se nevyskytly atm. srážky. Viz též den se srážkami.
česky: den bezsrážkový angl: rainless day slov: bezzrážkový deň rus: день без осадков fr: jour sans pluie m  1993-a3
Niederschlagsintensität f
množství srážek vypadlých za jednotku času. Podle doporučení Světové meteorologické organizace se intenzita srážek udává v mm.h–1 s přesností na 10–2 mm.h–1, resp. v kg.m–2.s–1 s přesností na 10–5 kg.m–2.s–1.
Intenzita srážek má zásadní význam v hydrologii, ve vodním hospodářství a celé řadě dalších odvětví. Prům. intenzita srážek se vyhodnocuje z údajů srážkoměrů, tzv. okamžitá intenzita srážek se měří váhovým automatickým srážkoměrem. Intenzita srážek je na met. stanicích subjektivně odhadována pozorovateli s přihlédnutím na hodnotu intenzity srážek, získanou zpracováním dat srážkoměru, a zaznamenávána kódovými čísly pro stav počasí kódu SYNOP. Viz též měření srážek, extrémy srážek, vztah Wussowův, vztah Z–I.
česky: intenzita srážek angl: precipitation intensity slov: intenzita zrážok rus: интенсивность осадков  1993-a3
Niederschlagsinterzeption f
zadržování (zachycování) části padajících srážek, v širším smyslu i tvorba usazených srážek na vegetaci nebo na vyvýšených předmětech, takže tyto srážky nedosáhnou povrchu půdy. Pokud nejsou využity rostlinami, dochází k evaporaci, případně sublimaci těchto srážek, takže se nepodílejí na odtoku ani na infiltraci. Intercepce srážek tak má nezanedbatelný vlivna hydrologickou bilanci a bilanci půdní vody, zejména u lesních porostů s velkou záchytnou plochou.
česky: intercepce srážek angl: interception of precipitation slov: intercepcia zrážok rus: задерживание осадков, интерцепция осадков  1993-a3
Niederschlagsinversion f
úbytek atm. srážek (pokles měs. a roč. úhrnů) s nadm. výškou, který se vyskytuje v horách ve vyšších polohách. Obvykle pozorovaný růst srážek s nadm. výškou probíhá až po tzv. výšku pásma maximálních srážek, které se nachází nejčastěji 2 až 3 km nad hladinou moře a jehož poloha souvisí s kondenzační hladinou, nad níž vznikají oblaky. V horách mírných šířek (Alpy, Kavkaz) se inverze srážek pozoruje jen v létě, v Alpách začíná od 2 500 do 2 800 m. V Himálaji při letním monzunu se inverze srážek projevuje přibližně od nadm. výšky 1 300 m. Viz též gradient srážkový.
česky: inverze srážek angl: inversion of precipitation slov: inverzia zrážok rus: инверсия осадков  1993-a2
Niederschlagsmessung f
syn. ombrometrie.
česky: hyetometrie angl: hyetometry slov: hyetometria rus: плювиометрия  1993-a3
Niederschlagsregistrierung f
zast. označení pro klimatologii atm. srážek.
česky: hyetografie angl: hyetography slov: hyetografia rus: гиетография  1993-a3
Niederschlagsschreiber m
viz ombrograf.
česky: hyetograf slov: hyetograf rus: гиетограф  1993-a2
Niederschlagstag m
syn. den srážkový – v datech ČHMÚ období od klimatologického termínu 7 h daného dne do klimatologického termínu 7 h následujícího dne, v němž byly zaznamenány alespoň neměřitelné srážky. Podle předpisů WMO se denní úhrn srážek vztahuje k období od 06:00 UTC daného dne do 06:00 UTC následujícího dne. Minimální denní úhrn srážek pro srážkový den není mezinárodně stanoven. Viz srážky neměřitelné.
česky: den se srážkami angl: precipitation day slov: deň so zrážkami rus: день с осадками fr: jour avec précipitations m, jour de précipitations m  1993-a3
Niederschlagstyp
označení jednotlivých srážkových jevů, např. déšť, přeháňka deště se sněhem, sněhová zrna, kroupy, rosa, ledovka. Druh srážek se uvádí v měsíčním výkazu meteorologických pozorování pomocí definovaných značek. Viz též klasifikace srážek.
česky: druh srážek angl: form of precipitation slov: druh zrážok rus: вид осадков, тип осадков fr: type de précipitations m  2014
Niveau der freien Konvektion n
hladina (výška), v níž se teplota vzduchové částice, vystupující nasyceně adiabaticky z výstupné kondenzační hladiny, poprvé vyrovná teplotě okolí v podmíněně instabilní atmosféře. Nad hladinou volné konvekce až do hladiny, v níž se částice stává opět chladnější než okolí, získává vzduchová částice kladné zrychlení na úkor CAPE. Na termodynamickém diagramu se poloha hladiny volné konvekce určuje jako průsečík nasycené adiabaty proložené charakteristickým bodem a křivky teplotního zvrstvení. Viz též teplota hladiny volné konvekce, instabilita atmosféry podmíněná.
česky: hladina volné konvekce angl: free convection level slov: hladina voľnej konvekcie rus: уровень свободной конвекции  1993-a3
Nordamerikanische Antizyklone
česky: anticyklona severoamerická angl: North American anticyclone slov: severoamerická anticyklóna rus: североамериканский антициклон fr: anticyclone d'Amérique du Nord m  1993-a1
Nordatlantische Antizyklone
česky: anticyklona severoatlantická angl: North Atlantic anticyclone slov: severoatlantická anticyklóna rus: североатлантический антициклон fr: anticyclone des Açores m  1993-a1
NordpazifischeAntizyklone
česky: anticyklona severopacifická angl: North Pacific anticyclone slov: severopacifická anticyklóna rus: северотихоокеанский антициклон fr: anticyclone du Pacifique Nord m  1993-a1
Normsichtweite f
(Meteorological Optical Range, MOR) – délka dráhy v atmosféře, podél níž se světelný tok ve svazku vytvořeném žárovkou o barevné teplotě 2 700 K zeslabí na 5 % původní hodnoty. Viz též dohlednost meteorologická.
česky: dosah optický meteorologický angl: meteorological optical range (MOR) slov: meteorologický optický dosah rus: метеорологическая оптическая дальность (МОД) fr: portée optique météorologique (POM) f  1993-a3
Nullisotherme f
izolinie teploty vzduchu 0 °C, která má zvláštní význam zejména v letecké meteorologii, protože v její výšce mohou probíhat fázové změny vody, důležité např. pro vznik námrazy na letadlech. Vzhledem k praktickému významu je výška nulové izotermy součástí leteckých i všeobecných předpovědí počasí.
česky: izoterma nulová angl: null isotherm slov: nulová izoterma rus: нулевая изотерма  1993-a1
Nusselt-Zahl f
bezrozměrný parametr používaný v teorii přenosu tepla a definovaný výrazem
Nu=αlk,
kde α značí koeficient přestupu tepla, k koeficient tepelné vodivosti a l je vhodně zvolená délka. V meteorologii se používá při modelování přestupu tepla mezi zemským povrchem a atmosférou, částicemi v atmosféře a okolním vzduchem apod. Viz též kritéria podobnostní.
česky: číslo Nusseltovo angl: Nusselt number slov: Nusseltovo číslo rus: число Нуссельта fr: nombre de Nusselt m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: