Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene j

X
Jahresamplitude f
rozdíl mezi ročním maximem a ročním minimem meteorologického prvku v jednom roce. Např. na stanici Praha–Klementinum je za období let 1775–2010 největší roční amplituda teploty vzduchu 63,2 °C (z roku 1830), vypočtená z denního minima –27,5 °C (31. ledna) a denního maxima 35,7 °C (5. srpna). Při stanovení prům. roční amplitudy se ovšem zpravidla vychází z měs. průměrů, takže např. prům. roční amplituda teploty vzduchu se určuje jako rozdíl prům. měs. teploty vzduchu nejteplejšího a nejchladnějšího měsíce.
česky: amplituda roční angl: annual amplitude slov: ročná amplitúda fr: amplitude annuelle f rus: годовая амплитуда  1993-a3
Jahresgang der meteorologischen Größe m
změna hodnoty (čas. průběh) meteorologického prvku během roku, vyjádřená pomocí denních, pentádových, dekádových nebo měs. charakteristik. V klimatologii se k popisu ročního chodu používá především prům. charakteristik vypočtených z víceletých pozorovacích řad.
česky: chod meteorologického prvku roční angl: annual course of meteorological element slov: ročný chod meteorologického prvku rus: годовой ход метеорологического элемента  1993-a1
Jahreskonzentration von Fremdstoffen in der Luft f
prům. (aritmetický průměr) hodnota koncentrace znečisťující látky v ovzduší zjištěná na stanoveném místě za období jednoho roku.
česky: koncentrace znečišťující látky v ovzduší roční angl: annual concentration of heterogeneous matter in atmosphere slov: ročná koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší rus: годовая концентрация инородного вещества в воздухе  1993-b3
Jahresmaximum n
nejvyšší hodnota meteorologického prvku dosažená v určitém roce.
česky: maximum roční angl: annual maximum of meteorological element slov: ročné maximum rus: годовой максимум метеорологического элемента  1993-a2
Jahresminimum n
nejnižší hodnota meteorologického prvku dosažená v daném roce.
česky: minimum roční angl: annual minimum of meteorological element slov: ročné minimum rus: годовой минимум метеорологического элемента  1993-a3
Jahresperiode f
syn. sezona.
česky: období roční slov: ročné obdobie  2014
Jahreszeit f
označení pro jednu ze čtyř klimatických sezon ve vyšších zeměp. šířkách.
česky: doba roční slov: ročné obdobie fr: saison f  2014
Jahreszeit f
syn. období roční – fáze roku podmíněná sezonalitou klimatu. Astronomické vymezení sezon je dáno okamžiky rovnodenností a slunovratů. Klimatické sezony jsou vymezovány s ohledem na průběh klimatických prvků: ve vyšších zeměpisných šířkách se podle teplotních poměrů vymezuje jaro, léto, podzim a zima, případně chladné a teplé pololetí; v tropických oblastech se případné sezony liší především množstvím srážek (období sucha, období dešťů). Fenologické sezony odpovídají etapám vývoje flóry a fauny během roku, přičemž jsou odděleny významnými fenologickými fázemi.
česky: sezona angl: season slov: sezóna rus: сезон  2014
Jet stream m
česky: jet stream angl: jet stream slov: jet stream rus: струйное течение  1993-a1
Jetachse f
jedna ze základních popisných charakteristik tryskového proudění odpovídající proudnici největší rychlosti. Osa tryskového proudění mění svou polohu v závislosti na různých podmínkách. V našich zeměpisných šířkách bývá nejčastěji ve výšce 9 až 13 km, tedy 1 až 2 km pod tropopauzou. Udává se však, že až 20 % případů výskytu tryskového proudění je charakterizovaných osou tryskového proudění nad tropopauzou.
česky: osa tryskového proudění angl: axis of jet stream slov: os dýzového prúdenia rus: ось струйного течения  1993-a2
Joran m
[zorán, žiran] – místní název sz. horského větru, vanoucího z pohoří Švýcarský Jura k Ženevskému jezeru. Je to stud., na jaře značně nárazovitý vítr, provázený sněžením.
česky: joran angl: joran, juran slov: joran rus: жоран  1993-a1
Jugo m
syn. jugovina – místní název teplého a vlhkého jz. větru, vanoucího z Jaderského moře směrem do jugoslávského vnitrozemí. Jde o proudění tropického vzduchu, připomínající vlhké scirocco a vyskytující se především na jaře a na podzim v období intenzivnější cyklonální činnosti ve Středomoří. Jugo je významný zvláště pro klima již. Dalmácie, kam přináší větší množství vláhy, a v létě na pobřeží obvykle oblačné a dusné počasí. Dále do vnitrozemí, při přechodu Dinárských hor, již vane jako suchý a teplý jz. nebo záp. vítr a nazývá se dinárský fén. Tento vítr vane 50 až 70 dní za rok a zasahuje až do oblasti Bělehradu. Viz též bóra, košava, vardarac.
česky: jugo angl: youg slov: jugo rus: юга  1993-a1
junge Zyklone f
frontální cyklona ve druhém stadiu vývoje. Střed mladé cyklony souhlasí s vrcholem teplého sektoru, který je na přední straně ve směru postupu ohraničen teplou frontou a na zadní straně studenou frontou s charakteristickým počasím. Mladá cyklona se prohlubuje, přičemž největší pokles tlaku vzduchu je v blízkosti jejího středu. Vyvíjí se obvykle na přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu vyskytující se v hladině 700 až 500 hPa. Viz též prohlubování cyklony.
česky: cyklona mladá angl: deepening cyclone slov: mladá cyklóna fr: dépression creuse f rus: молодой циклон  1993-a3
Junge-Verteilung f
česky: rozdělení Jungeho angl: Junge distribution slov: Jungeho rozloženie rus: распределение Юнга  1993-a1
Jura m
prostřední geol. perioda mezozoika (druhohor) mezi triasem a křídou, zahrnující období před 201 – 145 mil. roků. Hegemonii v živočišné říši převzali dinosauři, vedle jejichž létajících druhů se objevili první ptáci.
česky: jura angl: Jurassic slov: jura  2018
podpořila:
spolupracují: