Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teplota
jedna ze zákl. fyz. veličin, která je mírou stř. kinetické energie termického pohybu molekul. Její jednotkou je v soustavě SI kelvin (K), v met. praxi se používají nebo používaly i jiné teplotní stupnice. Mezi meteorologické prvky patří především teplota vzduchu a teplota půdy.
Termín je odvozen od slova teplý, které obsahuje indoevr. kořen *tep- „být teplý“.
angl: temperature; slov: teplota; něm: Temperatur f; rus: температура  1993-a3
podpořila:
spolupracují: