Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene v

X
V-Depression f
rozložení tlaku vzduchu, znázorněné na synoptických mapách cyklonálním zakřivením izobar ve tvaru písmene „V“. Na rozdíl od brázdy tvaru „U“ se zpravidla jedná o pomalu postupující brázdu nízkého tlaku vzduchu, s níž bývá spojena výrazná atmosférická fronta se sklonem k vlnění. Viz též fronta zvlněná.
česky: brázda tvaru V angl: V-shaped depression slov: brázda v tvare V rus: депрессия V-образная fr: thalweg en V m  1993-a3
VAAC n
meteorologické centrum zřízené v souladu s regionálními postupy ICAO k poskytování informačních zpráv meteorologickým výstražným službám, oblastním střediskům řízení, letovým informačním střediskům, centrům WAFC a mezinárodním databankám OPMET, pokud jde o horizontální a vertikální rozsah a předpovídaný pohyb vulkanického popela v atmosféře.
česky: centrum poradenské pro vulkanický popel (VAAC) angl: Volcanic Ash Advisory Centre (VAAC) slov: poradňové centrum pre vulkanický popol (VAAC) rus: консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC) fr: Centre d'avis de cendres volcaniques m  2014
Vegetationszeit f
česky: doba vegetační slov: vegetačná doba fr: saison de végétation f  1993-a1
Ventilationsfaktor m
index ventilační, viz vrstva směšovací.
česky: faktor ventilační angl: ventilation (venting) factor slov: ventilačný faktor rus: вентиляционный фактор fr: facteur de ventilation m  1993-a2
Venturi-Effekt m
v meteorologii lokální pokles tlaku vzduchu, lokální zesílení větru a vznik nárazů větru v určitých místech, kde dochází vlivem orografie ke zhuštění proudnic. Příkladem Venturiho efektu je efekt tryskový, efekt nálevkový a lokální jevy při přetékání vzduchu přes horské překážky. Nejnebezpečnější projevy Venturiho efektu se vyskytují na závětrné straně překážek, kde často vznikají rozsáhlé škody na lesních porostech, venkovních el. vedeních apod.
česky: efekt Venturiho angl: Venturi effect slov: Venturiho efekt rus: еффект Вентури fr: effet Venturi m  1993-a1
Verdunstung f
výpar z vlhkých povrchů, tj. z volné vodní hladiny, z půdy, zvlhčeného povrchu rostlin apod. Zpravidla pod evaporaci zahrnujeme i sublimaci sněhové pokrývky a ledu. Intenzita evaporace závisí na fyz. vlastnostech daného povrchu (míře nasycení vodou, teplotě, drsnosti, barvě apod.) i na met. podmínkách, především na vlhkosti vzduchu, vyjádřené např. sytostním doplňkem, dále na rychlosti větru, tlaku vzduchu aj. V bioklimatologii je evaporace označována též jako neproduktivní výpar, protože není v přímé souvislosti s produkcí biomasy.
česky: evaporace angl: evaporation slov: evaporácia rus: испарение, эвапорация fr: évaporation f  1993-a3
Verdunstungsgefäß n
výparoměr tvořený dostatečně rozměrným zásobníkem vody, ve kterém lze přesně měřit výšku vodní hladiny. Pro svou nákladnost, velké rozměry a náročnost obsluhy a údržby se používá jen na specializovaných pracovištích.
česky: bazén výparoměrný angl: evaporation tank slov: výparomerný bazén rus: испарительный бассейн fr: bac d'évaporation m  1993-a1
Verdunstungsmesser m
u nás nepoužívané označení pro výparoměr.
česky: atmometr angl: atmidometer, atmometer, evaporimeter slov: atmometer rus: атмидометр, атмометр, испаритель fr: évaporomètre m, atmomètre m, atmidomètre m  1993-a1
Verdunstungsmesser m
syn. výparoměr.
česky: evaporimetr angl: evaporimeter slov: evaporimeter rus: эвапориметр fr: évaporomètre m, évaporimètre m, atmidomètre m, atmomètre m  1993-a1
Vereisungsgrad m
množství námrazku na el. vodičích utvořené za jednotku času. Měří se zařízením, tvořeným vodorovnou tyčí natáčenou kolmo na směr větru, jejíž změny hmotnosti se zjišťují v závislosti na čase. Viz též měření námrazku, intenzita námrazy na letadlech.
česky: intenzita námrazku angl: icing intensity slov: intenzita námrazku rus: интенсивность обледенения  1993-a1
Versickerung f
syn. vsak – pohyb vody ze zemského povrchu do půdního nebo horninového prostředí, popř. objem této vody.
česky: infiltrace angl: infiltration slov: infiltrácia rus: инфильтрация  1993-a2
vertikale Instabilit
instabilita určité vrstvy atmosféry vůči posunutí vzduchové částice ve vert. směru, způsobená charakteristickým teplotním zvrstvením atmosféry. Rozeznáváme podmíněnou instabilitu atmosféry a absolutní instabilitu atmosféry. Vertikální instabilita atmosféry vytváří podmínky pro konvekci, pro vert. mísení vzduchu a vert. přenos hybnosti, tepla, vodní páry a různých příměsí. K příčinám vzniku vert. instability atmosféry obecně patří vert. nerovnoměrná advekce hustoty vzduchu ve vzduchové hmotě (viz instabilita atmosféry advekční), přehřívání zemského povrchu slunečním zářením (viz instabilita atmosféry termická), radiační ochlazení horní hranice oblačnosti apod. Vert. instabilita atmosféry se může dále rozvinout ve vrstvě s potenciální instabilitou atmosféry. Viz též klasifikace instability (stability) atmosféry Normandova, hmota vzduchová instabilní, stabilita atmosféry vertikální.
česky: instabilita atmosféry vertikální angl: vertical instability slov: vertikálna instabilita ovzdušia rus: вертикальная неустойчивость  1993-a3
vertikaler Druckgradient m
česky: gradient tlakový vertikální angl: vertical pressure gradient slov: vertikálny tlakový gradient rus: вертикальный барический градиент fr: gradient vertical de pression m  1993-a1
vertikaler Temperaturgradient der homogenen Atmosphäre m
syn. gradient mechanické rovnováhy – vertikální teplotní gradienthomogenní atmosféře. Použijeme-li stavovou rovnici pro suchý vzduch a rovnici hydrostatické rovnováhy, dostaneme v homogenní atmosféře hodnotu autokonvekčního gradientu rovnou hodnotě g / R, kde g značí velikost tíhového zrychlení a R měrnou plynovou konstantu vzduchu. Pro suchý vzduch je hodnota autokonvekčního gradientu rovna 0,0342 K.m–1, tj. přibližně 3,4 K na 100 m. Jestliže je hodnota skutečného vert. gradientu teploty vzduchu větší než hodnota gradientu autokonvekčního, což by teoreticky mohlo nastat v silně ohřáté vrstvě vzduchu bezprostředně přiléhající k zemskému povrchu, vytvoří se inverze hustoty vzduchu, tj. hustota rostoucí s výškou. Konv. vert. pohyby pak vznikají i bez vnějších impulsů, dochází k autokonvekci. Pojem tzv. autokonvekce vychází z nesprávné analogie s konvekcí v nestlačitelné kapalině. V plynu dochází ke spontánnímu vzniku konvekce, jestliže vertikální gradient teploty překročí hodnotu gradientu adiabatického, tzn. hodnotu přibližně 1 K na 100 m v suchém vzduchu.
česky: gradient autokonvekční angl: autoconvective lapse rate slov: autokonvekčný gradient rus: автоконвективный градиент fr: taux de refroidissement autoconvectif m, gradient vertical autoconvectif m  1993-a3
vertikaler Temperaturgradient der homogenen Atmosphäre m
česky: gradient teplotní autokonvekční slov: autokonvekčný teplotný gradient rus: автоконвективный градиент температуры fr: taux de refroidissement autoconvectif m  1993-a1
vertikaler Temperaturgradient m
česky: gradient teplotní vertikální angl: temperature lapse rate slov: vertikálny teplotný gradient rus: вертикальный градиент температуры fr: gradient de température vertical m, gradient thermique vertical m  1993-a1
Vertikalsicht f
největší vzdálenost, na niž pozorovatel vidí a identifikuje objekt ležící na vertikále nad ním.
česky: dohlednost vertikální angl: vertical visibility slov: vertikálna dohľadnosť rus: вертикальная видимость fr: visibilité verticale f  1993-b3
Vidie Dose f
česky: dóza Vidieho slov: Vidieho dóza rus: анероидная коробка, коробка Види, мембранная коробка fr: capsule de Vidie f, capsule anéroïde f  1993-a1
vorherrschende Sicht f
V letecké meteorologii nejvyšší hodnota dohlednosti pozorovaná v souladu s definicí „Dohlednost“, které je dosaženo nejméně na polovině kruhového horizontu nebo nejméně na polovině letištní plochy. Tyto oblasti mohou tvořit spojitý sektor nebo mohou být složeny z několika nespojitých sektorů. Tato hodnota může být vyhodnocena pozorovatelem nebo přístrojovým systémem. K získání co nejlepšího odhadu převládající dohlednosti se tam, kde jsou instalovány, používají přístroje.
česky: dohlednost převládající angl: prevailing visibility slov: prevládajúca dohľadnosť fr: visibilité dominante f  2014
Vorhersagezeitraum m
časový interval, ve kterém se předpokládá uskutečnění vývoje počasí uvedeného v předpovědi. Podle doporučení Světové meteorologické organizace je v tabulce uvedena doba platnosti stanovená pro jednotlivé typy předpovědí. Viz též předstih předpovědi.
Definice doby platnosti předpovědi
Nowcasting 0 až 2 hodiny
Velmi krátkodobá předpověď počasí 0 až 12 hodin
Krátkodobá předpověď počasí 12 až 72 hodin
Střednědobá předpověď počasí 72 až 240 hodin
Prodloužená střednědobá předpověď počasí 10 dní až 30 dní
Dlouhodobá předpověď počasí 30 dní až 2 roky
Měsíční výhled 1 měsíc (nikoliv nutně hned následující měsíc)
Výhled na 3 měsíce nebo 90 dní 90 dní (nikoliv nutně hned následujících 90 dní)
Sezonní výhled Jaro, léto, podzim, zima (např. zima na sev. polokouli = prosinec, leden, únor)
Klimatologická předpověď počasí Více než 2 roky
česky: doba platnosti předpovědi angl: meteorological forecasting range slov: doba platnosti predpovede rus: заблаговременность прогноза fr: période de validité de la prévision f  1993-a3
Vorhersagezentrum n
středisko, kde se soustřeďují meteorologické informace a/nebo vypracovávají meteorologické předpovědi. Obvykle je předpovědní centrum blíže označováno podle území, které zabezpečuje, podle umístění centra nebo podle bližšího určení účelu, k jakému vydávané předpovědi slouží. Viz též centrum meteorologické světové, regionální, národní.
česky: centrum předpovědní angl: central forecasting office, forecasting center slov: predpovedné centrum rus: прогностический центр fr: centre de prévision m, service central de prévision m, bureau central de prévision m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: