Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

složka proudění vzduchu horizontální
průmět vektoru rychlosti větru do horizontální roviny, který je zároveň vektorovým součtem zonální a meridionální složky proudění vzduchu ve standardní souřadnicové soustavě. Velikost horizontální složky u větru obvykle výrazně převyšuje vertikální složku proudění vzduchu. Viz též složka proudění vzduchu kvazihorizontální.
angl: horizontal wind component  2023
podpořila:
spolupracují: