Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

srážky efektivní
1. v zemědělské meteorologii část padajících srážek, která povrchově neodteče, vsakuje se do půdy a může být využita rostlinstvem;
2. v hydrologii srážky vytvářející přímý odtok.
angl: effective precipitation; slov: efektívne zrážky; něm: effektiver Niederschlag m, abflusswirksamer Niederschlag m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: