Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soustava souřadnicová standardní
z-systém, v němž osy x a y leží v rovině tečné k ideálnímu zemskému povrchu a směřují na východ, resp. na sever. Viz též soustava souřadnicová přirozená.
angl: standard coordinate system; slov: štandardná súradnicová sústava; něm: Standardkoordinatensystem n  1993-a3
podpořila:
spolupracují: