Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

soustava souřadnicová standardní
pravoúhlá relativní souřadnicová soustava, v níž osa x směřuje na východ, osa y na sever a osa z vzhůru. Osy x a y přitom leží v rovině tečné k ideálnímu zemskému povrchu. Viz též soustava souřadnicová přirozená.
angl: standard coordinate system slov: štandardná súradnicová sústava něm: Standardkoordinatensystem n  1993-a2
podpořila:
spolupracují: