Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene q

X
Q-Schlüssel m
soustava třípísmenných zkratek začínajících vždy písmenem Q, kde série QAA až QNZ zahrnuje letecké meteorologické kódy, série QOA až QQZ kódy pro námořní dopravu a QRA až QUZ kódy všeobecného použití. Obsah leteckého Q-kódu určila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Zkratky Q-kódu se při korespondenci mohou doplňovat příslušnými číselnými údaji a dalšími zkratkami. Kladný smysl obsahu Q-kódu se vyjadřuje slovem YES, záporný NO a příkaz slovem ORD za příslušnou zkratkou Q-kódu. Význam nejčastěji používaných zkratek Q-kódu s met. obsahem je uveden v seznamu zkratek.
česky: Q-kód angl: Q-code slov: Q-kód rus: код Q  1993-a3
QBO f
cyklus kvazidvouletý (QBO) – oscilace projevující se střídáním směru zonálního větru ve stratosféře s periodou cca 26 měsíců. Uplatňuje se v centrální části tropického pásma (cca mezi 15° sev. a již. šířky), směrem k obratníkům její amplituda klesá. V různých výškách vrstvy od 20 do 35 km se zde nad sebou vyskytují východní větry Krakatoa a západní Bersonovy větry, přičemž jejich výměna se šíří shora dolů, rychlostí cca 1 km za měsíc. Vzájemný vztah obou proudění byl vysvětlen teprve na přelomu 50. a 60. let 20. století (Reed et al., 1961; Veryard, Edbon, 1961).
česky: oscilace kvazidvouletá angl: Quasi-Biennial Oscillation slov: kvázidvojročná oscilácia  2015
Quartär n
syn. čtvrtohory – současná geol. perioda v rámci kenozoika, která začala před 2,588 mil. roků. Zahrnuje epochy pleistocén (starší čtvrtohory) a holocén (mladší čtvrtohory). Kvartér je relativně chladným obdobím vyznačujícím se velkými výkyvy klimatu na celé zeměkouli v rámci kvartérního klimatického cyklu. To se projevovalo šířkovým posunem klimatických pásem a změnami v rozsahu kontinentálního zalednění. V mírných zeměp. šířkách docházelo k opakovanému střídání studených a teplých fází – glaciálů a interglaciálů. V nižších zeměpisných šířkách se střídaly vlhčí pluviály a sušší interpluviály. Viz též paleoklima.
česky: kvartér angl: Quaternary slov: kvartér rus: четвертичный период, климат четвертичного периода, четвертичный климат  1993-b3
Quasi-biennial-oscillation
cyklus kvazidvouletý (QBO) – oscilace projevující se střídáním směru zonálního větru ve stratosféře s periodou cca 26 měsíců. Uplatňuje se v centrální části tropického pásma (cca mezi 15° sev. a již. šířky), směrem k obratníkům její amplituda klesá. V různých výškách vrstvy od 20 do 35 km se zde nad sebou vyskytují východní větry Krakatoa a západní Bersonovy větry, přičemž jejich výměna se šíří shora dolů, rychlostí cca 1 km za měsíc. Vzájemný vztah obou proudění byl vysvětlen teprve na přelomu 50. a 60. let 20. století (Reed et al., 1961; Veryard, Edbon, 1961).
česky: oscilace kvazidvouletá angl: Quasi-Biennial Oscillation slov: kvázidvojročná oscilácia  2015
quasi-geostrophische Gleichung f
soustava prognostických rovnic, ve kterých jsou vybrané členy aproximovány geostrofickým přiblížením na základě měřítkové analýzy. Dále jsou použity zjednodušující aproximace hydrostatické rovnováhy a tenké vrstvy. Pro praktickou předpověď počasí se používaly do 60. let 20. století. Filtrují gravitační a zvukové vlny. Prakticky se dají použít pro planetární měřítka až po rozlišení asi 400 km, při kterém jsou již podle Rossbyho poloměru jsou srovnatelné inerční a vztlakové účinky na cirkulaci. Stále se využívají pro teoretické studie a například pro řešení inverzního problému vývoje potenciální vorticity. Viz též číslo Rossbyho, aproximace kvazigeostrofická.
česky: rovnice kvazigeostrofické angl: quasi-geostrophic equations slov: kvázigeostrofické rovnice rus: квазигеострофические уравнения  2014
quasi-zweijährige Oszillation f (QBO f)
západní nebo východní fáze kvazidvouletého cyklu určená podle převládajícího směru zonálního proudění ve vybrané hladině rovníkové stratosféry. Historicky je tato hladina vybírána v rozmezí 50 – 20 hPa.
česky: fáze kvazidvouletého cyklu angl: phase of the QBO fr: phase d'OQB f, phase de l'oscillation quasi biennale f slov: fáza kvázidvojročného cyklu  2015
quasigeostrophische Approximation f
zjednodušení modelu atmosféry, kde je uvažována advekce pouze geostrofickými složkami proudění. Kvazigeostrofická aproximace předpokládá velikost vektoru rychlosti větru blízkou velikosti vektoru rychlosti geostrofického větru a nulové zrychlení ve vert. směru. Důsledkem je, že všechny veličiny závisející na větru kromě divergence proudění lze aproximovat geostroficky. Kvazigeostrofická aproximace je vhodná pro analýzu vnětropických tlakových útvarůsynoptickém měřítku.
česky: aproximace kvazigeostrofická angl: quasi-geostrophic approximation slov: kvázigeostrofická aproximácia rus: квазигеострофическое приближение fr: approximation quasi-géostrophique f  1993-a3
quasipolar-umlaufender Wettersatellit m
česky: družice meteorologická kvazipolární angl: near-polar orbiting meteorological satellite slov: kvázipolárna meteorologická družica rus: квазиполярный метеорологический спутник fr: satellite défilant héliosynchrone m, satellite défilant m, satellite à défilement m, satellite à orbite polaire m, satellite circumpolaire m  1993-a3
quasistationäre Antizyklone f
syn. anticyklona stacionární – anticyklona, která obvykle po dobu několika dní mění svou polohu jen minimálně. Viz též anticyklona kontinentální, anticyklona subtropická.
česky: anticyklona kvazistacionární angl: quasi-stationary anticyclone slov: kvázistacionárna anticyklóna rus: квазистационарный антициклон, неподвижный антициклон fr: anticyclone quasi stationnaire m  1993-a2
quasistationäre Front f
atmosférická fronta s nepatrným pohybem vzhledem k zemskému povrchu. Vzduchové hmoty se podél ní pohybují v opačném směru a přibližně rovnoběžně s frontální čárou. Viz též fronta stacionární.
česky: fronta kvazistacionární angl: quasi-stationary front slov: kvázistacionárny front rus: квазистационарный фронт fr: front quasi stationnaire m  1993-a1
quasistationäre Zyklone f
syn. cyklona stacionární – cyklona, která obvykle po dobu několika dní mění svou polohu jen minimálně. Bývá zpravidla cyklonou řídicí, centrální nebo termickou.
česky: cyklona kvazistacionární angl: quasi-stationary low slov: kvázistacionárna cyklóna rus: квазистационарный циклон fr: dépression quasi-stationnaire f, dépression à caractère semi-permanent f  1993-a3
quasistationäres Aktionszentrum n
výrazný tlakový útvar, který se vyskytuje na klimatologických mapách nad určitou geografickou oblastí v teplé nebo chladné části roku (např. středomořská zimní cyklona, sibiřská anticyklona, jihoasijská letní cyklona apod.). Sezonní akční centra spojená s monzuny se někdy nazývají monzunová akční centra atmosféry.
česky: centrum atmosféry akční sezonní angl: semi-permanent atmospheric center of action slov: sezónne akčné centrum atmosféry rus: сезонный центр действия fr: centre d'action de caractère semi-permanent m  1993-a1
Quecksilbersäule f
sloupec rtuti ve skleněné barometrické trubici, jehož hydrostatický tlak je v rovnováze s aktuálním tlakem vzduchu a jehož délka je proto mírou velikosti tlaku vzduchu. Pokud se pro barometrické účely používala délka rtuťového sloupce, bylo třeba ji při každém měření opravit s přihlédnutím k teplotě rtuti, lokálnímu tíhovému zrychlení, popř. kapilárním silám působícím v místě styku menisku rtuti s vnitřní stěnou trubice. Viz též měření tlaku vzduchu, oprava tlaku vzduchu měřeného rtuťovým teploměrem.
česky: sloupec rtuťový angl: mercury column slov: ortuťový stĺpec  1993-a2
podpořila:
spolupracují: