Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene q

X
quasigeostrophische Approximation f
zjednodušení modelu atmosféry, kde je uvažována advekce pouze geostrofickými složkami proudění. Kvazigeostrofická aproximace předpokládá velikost vektoru rychlosti větru blízkou velikosti vektoru rychlosti geostrofického větru a nulové zrychlení ve vert. směru. Důsledkem je, že všechny veličiny závisející na větru kromě divergence proudění lze aproximovat geostroficky. Kvazigeostrofická aproximace je vhodná pro analýzu vnětropických tlakových útvarůsynoptickém měřítku.
česky: aproximace kvazigeostrofická angl: quasi-geostrophic approximation slov: kvázigeostrofická aproximácia rus: квазигеострофическое приближение fr: approximation quasi-géostrophique f  1993-a3
quasipolar-umlaufender Wettersatellit m
česky: družice meteorologická kvazipolární angl: near-polar orbiting meteorological satellite slov: kvázipolárna meteorologická družica rus: квазиполярный метеорологический спутник fr: satellite défilant héliosynchrone m, satellite défilant m, satellite à défilement m, satellite à orbite polaire m, satellite circumpolaire m  1993-a3
quasistationäre Antizyklone f
syn. anticyklona stacionární – anticyklona, která obvykle po dobu několika dní mění svou polohu jen minimálně. Viz též anticyklona kontinentální, anticyklona subtropická.
česky: anticyklona kvazistacionární angl: quasi-stationary anticyclone slov: kvázistacionárna anticyklóna rus: квазистационарный антициклон, неподвижный антициклон fr: anticyclone quasi stationnaire m  1993-a2
quasistationäre Front f
atmosférická fronta s nepatrným pohybem vzhledem k zemskému povrchu. Vzduchové hmoty se podél ní pohybují v opačném směru a přibližně rovnoběžně s frontální čárou. Viz též fronta stacionární.
česky: fronta kvazistacionární angl: quasi-stationary front slov: kvázistacionárny front rus: квазистационарный фронт fr: front quasi stationnaire m  1993-a1
quasistationäre Zyklone f
syn. cyklona stacionární – cyklona, která obvykle po dobu několika dní mění svou polohu jen minimálně. Bývá zpravidla cyklonou řídicí, centrální nebo termickou.
česky: cyklona kvazistacionární angl: quasi-stationary low slov: kvázistacionárna cyklóna rus: квазистационарный циклон fr: dépression quasi-stationnaire f, dépression à caractère semi-permanent f  1993-a3
quasistationäres Aktionszentrum n
výrazný tlakový útvar, který se vyskytuje na klimatologických mapách nad určitou geografickou oblastí v teplé nebo chladné části roku (např. středomořská zimní cyklona, sibiřská anticyklona, jihoasijská letní cyklona apod.). Sezonní akční centra spojená s monzuny se někdy nazývají monzunová akční centra atmosféry.
česky: centrum atmosféry akční sezonní angl: semi-permanent atmospheric center of action slov: sezónne akčné centrum atmosféry rus: сезонный центр действия fr: centre d'action de caractère semi-permanent m  1993-a1
podpořila:
spolupracují: