Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

obzor geometrický
syn. horizont geometrický
1. v naší odb. literatuře vztahující se k atm. optice zpravidla referenční představa přibližně kruhové oblasti (popř. její hranice), kam by dohlédl pozorovatel za předpokladu, že světelné paprsky nejsou nijak ovlivňovány atmosférou a zemský povrch nemá reliéf, tj. odpovídá hladině konstantního geopotenciálu. V tomto smyslu geometrický obzor prakticky odpovídá ideálnímu obzoru;
2. v ostatní literatuře někdy syn. pro astronomický obzor, méně často pro ideální obzor;
3. v literatuře anglosaského původu (viz např. AMS Glossary) někdy definován jako průsečnice nebeské sféry s rovinou procházející středem Země a kolmou na svislici v bodě pozorování oblohy nalézajícím se na zemském povrchu. Odděluje pak pozorovateli část prostoru, z níž může pozorovat hvězdy, od zbývající části, kde jsou hvězdy jeho oku nedostupné. Pro objekty (např. hvězdy), vůči jejichž vzdálenosti od Země jsou rozměry zemského tělesa zanedbatelné, se takto definovaný geometrický obzor sbližuje s astronomickým obzorem.
angl: celestial horizon, geometric horizon  2016
podpořila:
spolupracují: