Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

model adjungovaný
(ADM) – lineární model, který je inverzní k zadanému modelu v tom smyslu, že pokud původní model je linearizován a je vyjádřen maticí A, potom adjungovaný model je popsán transponovanou maticí AT a výstupy původního modelu jsou vstupy ADM a naopak. ADM lze efektivně využít pro výpočet gradientu penalizační funkce ve 4D VAR metodě asimilace. Viz též asimilace meteorologických dat, metoda asimilace dat variační.
angl: adjoint model; slov: adjungovaný model  2014
podpořila:
spolupracují: