Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

vlečka kouřová
prostorový útvar v ovzduší obsahující kouř a další znečišťující látky souvisle emitované z jednotlivého zdroje znečišťování ovzduší nebo skupiny zdrojů. Délka i tvar kouřové vlečky jsou podmíněny met. podmínkami pro šíření a rozptyl příměsí v ovzduší. Viz též tvar kouřové vlečky, emise, vznos kouřové vlečky, stupnice Ringelmannova.
angl: smoke plume; slov: dymová vlečka; něm: Rauchfahne f; rus: дымовой факел  1993-a3
podpořila:
spolupracují: