Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

míra stability
dynamické meteorologii veličina definovaná vztahem Γ = γ - γd pro nenasycený vzduch a Γ = γ - γs pro vzduch nasycený vodní párou (γ, γd, γs po řadě značí vertikální teplotní gradient, suchoadiabatický teplotní gradient a nasyceně adiabatický gradient). Míra stability charakterizuje stabilitní poměry v atmosféře a používá se zejména v prognostických modelech atmosféry. Viz též stabilita atmosféry.
angl: stability degree; slov: miera stability; něm: Stabilitätsmaß f; rus: мера устойчивости  1993-a1
podpořila:
spolupracují: