Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

proudnice
čára v poli pohybu kapaliny nebo plynu, v meteorologii obvykle v poli větru, v jejímž každém bodě má rychlost proudění v daném okamžiku směr tečny. Nemění-li se pole větru s časem, tj. při stacionárním proudění, jsou proudnice totožné s trajektoriemi vzduchových částic. Hustota proudnic je úměrná rychlosti proudění. Proudnice popisují pohybové pole v atmosféře, které úzce souvisí s tlakovým polem. Na výškových met. mapách proudnice zhruba odpovídají izohypsám. Viz též mapa kinematická.
angl: streamline; slov: prúdnica; něm: Stromlinie f; rus: линия тока  1993-a2
podpořila:
spolupracují: