Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

gradient tlakový
syn. gradient barický – gradient v tlakovém poli směřující kolmo na izobarické plochy. V meteorologii zpravidla vyjadřuje změnu tlaku vzduchu p připadající na jednotkovou vzdálenost ve směru jeho maximálního poklesu, takže jeho vektor je určen záporně vzatými parciálními derivacemi podle kartézských souřadnic x, y, z (–∂p/∂x, –∂p/∂y, –∂z/∂z). Obvykle uvažujeme odděleně horizontální a vertikální složku, přičemž horizontální tlakový gradient bývá ve spodní troposféře o tři řády menší než vertikální tlakový gradient. Viz též síla tlakového gradientu.
angl: barometric gradient, pressure gradient; slov: tlakový gradient; něm: Druckgradient m; fr: gradient de pression m; rus: барический градиент  1993-a3
podpořila:
spolupracují: