Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

pole meteorologického prvku
prostorové rozložení meteorologického prvku v atmosféře. Podle met. prvků rozlišujeme např. tlakové a teplotní pole, pole větru, srážek aj. Podle jejich charakteru dělíme pole met. prvků na skalární a vektorová, spojitá a nespojitá apod. Analýza polí met. prvků se provádí na meteorologických mapách a vertikálních řezech atmosférou pomocí izolinií, křivek změn met. prvků s výškou, obalových křivek aj. Důležitými charakteristikami polí met. prvků jsou vert. a horiz. gradienty met. prvků (např. teploty vzduchu).
angl: field of meteorological element slov: pole meteorologického prvku něm: Feld des meteorologischen Elementes n rus: поле метеорологического элемента  1993-b2
podpořila:
spolupracují: