Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

teorie vývojová Sutcliffeova
kvantitativní vyjádření vývoje tlakového pole v atmosféře publikované v roce 1947 R. C. Sutcliffem. Tato teorie vychází z aplikace rovnice vorticity ve dvou hladinách atmosféry, např. v izobarických hladinách 1 000 hPa a 500 hPa. Sutcliffeova vývojová teorie je jedním z významných mezníků v rozvoji dynamické meteorologie.
angl: Sutcliffe development theory; slov: Sutcliffeova vývojová teória; něm: Entwicklungstheorie nach Sutcliffe f; rus: теория развития Сатклифа  1993-a1
podpořila:
spolupracují: