Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

tlak parciální
syn. tlak dílčí – tlak vyvolaný jednou ze složek směsi plynů. Podle Daltonova zákona se plyny ve směsi chovají tak, jako kdyby každý existoval samostatně a celkový tlak směsi je součtem parciálních tlaků jednotlivých plynů. V meteorologii se nejčastěji uvádí parciální tlak vodní páry nebo ozonu.
angl: partial pressure; slov: parciálny tlak; něm: Partialdruck m  1993-a2
podpořila:
spolupracují: