Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

soustava souřadnicová se zobecněnou vertikální souřadnicí
relativní souřadnicová soustava, v níž je oproti standardní souřadnicové soustavě geometrická výška nad ideálním zemským povrchem nahrazena jinou veličinou. V meteorologii nejčastěji používáme takové souřadnicové soustavy označované jako p-systém, sigma-systém a theta-systém. Složku proudění vzduchu kolmou na vertikální složku v těchto soustavách označujeme jako kvazihorizontální.
  2023
podpořila:
spolupracují: