Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

prvek klimatický
statistická charakteristika odvozená z měření nebo pozorování meteorologického prvku (popř. sám met. prvek), využívaná pro klimatologické účely, např. prům. denní teplota vzduchu, roč. úhrn srážek, složky tepelné a vláhové bilance apod. Viz též faktor klimatický, rozložení klimatického prvku, řada klimatologická.
angl: climatic variable; slov: klimatický prvok; něm: Klimaelement n; rus: климатический элемент  1993-a3
podpořila:
spolupracují: