Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

konstanta plynová měrná
konstanta úměrnosti ve stavové rovnici daného ideálního plynu. Je vlastností plynu a lze ji vyjádřit vztahem R = R* / m, kde R* je univerzální plynová konstanta a m značí relativní (poměrnou) molekulovou hmotnost plynu. Pro suchý vzduch platí Rd = 287,04 J.kg–1.K–1 a pro vodní páru je Rv = 461,5 J.kg–1.K–1. Ve stavové rovnici pro vlhký vzduch používáme hodnotu Rd a teplotu nahrazujeme hodnotou teploty virtuální. Viz též teplo měrné, Mayerův vztah.
angl: specific gas constant; slov: merná plynová konštanta; něm: spezifische Gaskonstante f; rus: удельная газовая постоянная  1993-a3
podpořila:
spolupracují: