Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

plyn ideální
syn. plyn dokonalý – plyn, jehož stavové veličiny přesně splňují stavovou rovnici
pρ=RT
v níž p značí tlak, ρ hustotu, R měrnou plynovou konstantu a T teplotu v K. Plyny tvořící atmosféru Země, včetně vodní páry, pokud není nasycená, lze s velmi dobrým přiblížením považovat za plyny ideální. Viz též zákon Amagatův–Leducův, zákon Avogadrův, zákon Boyleův–Mariotteův, zákon Daltonův.
angl: ideal gas, perfect gas slov: ideálny plyn něm: ideales Gas n rus: идеальный газ  1993-b2
podpořila:
spolupracují: