Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

plyn ideální
syn. plyn dokonalý – plyn, jehož stavové veličiny přesně splňují stavovou rovnici
pρ=RT
v níž p značí tlak, ρ hustotu, R měrnou plynovou konstantu a T teplotu v K. Plyny tvořící atmosféru Země, včetně vodní páry, pokud není nasycená, lze s velmi dobrým přiblížením považovat za plyny ideální. Viz též zákon Amagatův–Leducův, zákon Avogadrův, zákon Boyleův–Mariotteův, zákon Daltonův.
angl: ideal gas, perfect gas; slov: ideálny plyn; něm: ideales Gas n; rus: идеальный газ  1993-b2
podpořila:
spolupracují: