Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene j

X
jačiace šesťdesiatky
česky: šedesátky ječící angl: screaming sixties, shrieking sixties něm: heulende Sechziger pl/m rus: беснующиеся шестидесятые  1993-a1
jadrá mrznutia
částice v atmosféře, které mají vlastnosti vhodné k tomu, aby vyvolaly heterogenní nukleaci ledu v přechlazené vodě. Jako jádra mrznutí mohou působit i některá kondenzační jádra přítomná uvnitř vodních kapiček již při kladných teplotách. Kromě mrznutí na jádrech přítomných uvnitř kapek, může docházet i ke kontaktnímu mrznutí při zachycení jádra přechlazenou kapkou. Bez přítomnosti jader mrznutí by bylo možno většinu vodních kapiček v oblacích přechladit až na teploty kolem –40 °C, aniž by došlo k jejich zmrznutí.
česky: jádra mrznutí angl: freezing nuclei něm: Gefrierkerne m/pl rus: ядра замерзания  2014
janovská cyklóna
cyklona, která vzniká nad Janovským zálivem a sev. Itálií obvykle na studené frontě, jež postupuje od západu do oblasti Alp, kde se začíná vlnit. Vznik zvlněné fronty je způsoben tím, že údolím řeky Rhóny proniká od severu nad Janovský záliv studený vzduch, zatímco postup studeného vzduchu nad záp. část Pádské nížiny brzdí horský hřeben jz. Alp. Janovská cyklona postupuje v některých případech na sv. a vyvolává na části území ČR dlouhotrvající vydatné srážky. Viz též situace Vb.
česky: cyklona janovská angl: Genoa cyclone něm: Genua-Zyklone f fr: dépression du golfe de Gênes f, dépression ligure f rus: Генуэзский циклон  1993-a2
jar
jedna z vedlejších klimatických, příp. fenologických sezon ve vyšších zeměp. šířkách dané polokoule, vymezená např. takto:
1. období od jarní rovnodennosti do letního slunovratu (astronomické jaro);
2. trojice jarních měsíců, na sev. polokouli březen, duben a květen (tzv. klimatologické jaro);
3. období s prům. denními teplotami vzduchu 5 až 15 °C na vzestupné části křivky ročního chodu meteorologického prvku. Počátek jara v tomto pojetí se kryje se začátkem velkého vegetačního období.
česky: jaro angl: spring něm: Frühling m rus: весна  1993-a3
jasno
viz oblačnost.
česky: jasno angl: clear sky něm: heiter, klarer Himmel m rus: ясно  1993-a1
jasný deň
charakteristický den, v němž prům. oblačnost byla menší než 2 desetiny, případně relativní trvání slunečního svitu bylo větší než 0,8. Viz též den oblačný, den zamračený.
česky: den jasný angl: clear day, day of clear sky něm: heiterer Tag m fr: jour clair m, jour de ciel clair m rus: безоблачный день, ясный день  1993-a3
jasný pás
česky: pás jasný  2017
Jason
družicové meteorologii program, resp. stejnojmenné evropské polární meteorologické družice (s mezinárodní spoluúčastí), se zaměřením na námořní altimetrii. Viz altimetr.
česky: Jason angl: Jason rus: спутник Jason  2014
jazerná bríza
slabší obdoba mořské brízy na jezerech nebo jiných velkých vodních nádržích. Výraznost jezerní brízy závisí nejen na velikosti, nýbrž i na hloubce vodní nádrže. Mělké nádrže se totiž v létě poměrně rychle ohřívají, a tím se zmenšuje rozdíl teplot mezi souší a povrchem vodní plochy. Jezerní bríza je pozorována např. na Oněžském a Ladožském jezeře, na Velkých jezerech Sev. Ameriky apod. Viz též cirkulace brízová.
česky: bríza jezerní angl: lake breeze něm: Seewind m fr: brise de lac f rus: озерный бриз  1993-a3
jazerná hmla
mlha z vypařování vznikající nad hladinou jezera. Z hlediska vertikálního rozsahu jde vždy o přízemní mlhu.
česky: mlha jezerní angl: lake fog něm: Binnenseenebel m rus: озерный туман  1993-a3
jazerný vietor
starší označení pro brízu jezerní.
česky: vítr jezerní něm: Seewind m  1993-a2
jazero studeného vzduchu
studený vzduch nahromaděný v konkávním (vydutém) útvaru reliéfu, obvykle kotlině nebo úzkém údolí, především v důsledku jeho stékání z okolních vyšších poloh ke dnu sníženiny. Ke stékání vzduchu dochází po jeho ochlazení na svazích při nočním vyzařování. K vytváření jezera studeného vzduchu přispívá i to, že údolní a kotlinové polohy jsou málo ventilovány, mají zkrácenou dobu oslunění, jsou vlhké apod. Polohy, v nichž teplota vzduchu v chladném období klesá častěji pod bod mrazu než v okolí, nebo v nichž zimní mrazy značně zesilují, jsou označovány jako mrazové kotliny. Pro jezero studeného vzduchu jsou typické inverze teploty vzduchu. Termín jezero studeného vzduchu lze označit jako odborný slang.
česky: jezero studeného vzduchu angl: pool of cold air něm: Kaltluftsee m rus: озеро холодного воздуха  1993-a2
jazyk studeného vzduchu
oblast, do které pronikla studená vzduchová hmota tak výrazným způsobem, že izotermy na přízemní nebo výškové mapě, popř. izohypsy na mapě relativní topografie mají protáhlý tvar jazyka. Jazyk studeného vzduchu se nejčastěji vyskytuje v týlu termicky asymetrické cyklony. Viz též kapka studeného vzduchu.
česky: jazyk studeného vzduchu angl: cold tongue něm: Kaltluftzunge f rus: клин холодного воздуха, язык холода  1993-a2
jazyk suchého vzduchu
jazykovité rozšíření nebo pronikání suchého vzduchu do oblasti, ve které je všeobecně vyšší vlhkost vzduchu.
česky: jazyk suchého vzduchu angl: dry tongue něm: Zunge trockener Luft f rus: клин сухого воздуха, сухой язык  1993-a2
jazyk teplého vzduchu
oblast, do které pronikla teplá vzduchová hmota tak výrazným způsobem, že izotermy na přízemní nebo výškové mapě, popř. izohypsy na mapě relativní topografie mají protáhlý tvar jazyka. Jazyk teplého vzduchu se nejčastěji vyskytuje na přední straně termicky asymetrické cyklony.
česky: jazyk teplého vzduchu angl: warm tongue něm: Warmluftzunge f rus: клин теплого воздуха, язык теплa  1993-a2
jazyk vlhkého vzduchu
jazykovité rozšíření nebo pronikání vlhkého vzduchu do oblasti, ve které je vlhkost vzduchu všeobecně nižší.
česky: jazyk vlhkého vzduchu angl: moist tongue něm: Zunge feuchter Luft f rus: влажный язык, клин влажного воздуха  1993-a2
jednoduchá bunka (cela)
zákl. jednotka ve struktuře konvektivní bouře. Zpravidla prochází třemi vývojovými stadii:
1. stadiem cumulu, kdy v cele převládá výstupný konvektivní proud vzduchu, který transportuje vlhký a teplý vzduch z přízemních hladin do výšky;
2. stadiem zralosti, kdy se v oblaku kromě výstupného proudu vyvíjí i sestupný konvektivní proud vzduchu s vypadávajícími srážkami;
3. stadiem rozpadu, kdy vtok vlhkého a teplého vzduchu i výstupný proud zaniká, sestupné pohyby převládají a způsobí rozpad cely. Typická doba trvání stadia cumulu je 10–15 min, typické trvání stadia zralosti je 15–30 min. Trvání stadia rozpadu je obtížné vymezit, protože zbytek kovadliny Cb může existovat v horních hladinách velmi dlouho, často ve formě vysoké oblačnosti. Viz též multicela, supercela.
Termín cela pochází z lat. cella „schránka, komůrka, buňka (medového plástu)“; jeho použití v meteorologii vychází z posledního uvedeného významu, viz cela otevřená, cela uzavřená.
česky: cela jednoduchá angl: ordinary cell, single cell něm: einzelne Zelle f fr: orage ordinaire m, orage unicellulaire m, orage monocellulaire m  2014
jednoduchý blesk
blesk, který je tvořen jen jedním dílčím výbojem. Tento charakter má asi polovina všech blesků mezi oblakem a zemí. Viz též blesk vícenásobný.
česky: blesk jednoduchý angl: single-stroke lightning něm: Einfachblitz m rus: единичный удар молнии  1993-b3
jednopilotáž
pilotovací měření pomocí jednoho optického pilotovacího teodolitu. Poněvadž se vychází z předpokladu konstantní stoupací rychlosti balonu, lze jednopilotáž použít v případech, kdy se nepožaduje vysoká přesnost měření.
česky: jednopilotáž angl: single-theodolite observation  1993-a2
jeseň
jedna z vedlejších klimatických, příp. fenologických sezon ve vyšších zeměp. šířkách dané polokoule, vymezená např. takto:
1. období od podzimní rovnodennosti do zimního slunovratu (astronomické léto);
2. trojice podzimních měsíců, na sev. polokouli září, říjen a listopad (tzv. klimatologický podzim);
3. období s průměrnými denními teplotami vzduchu 5 až 15 °C na sestupné části křivky roč. chodu. V tomto pojetí se jeho konec kryje s ukončením velkého vegetačního období.
česky: podzim angl: autumn něm: Herbst m rus: осень  1993-a3
jet stream
česky: jet stream angl: jet stream něm: Strahlstrom m, Jet stream m rus: струйное течение  1993-a1
joran
[zorán, žiran] – místní název sz. horského větru, vanoucího z pohoří Švýcarský Jura k Ženevskému jezeru. Je to stud., na jaře značně nárazovitý vítr, provázený sněžením.
česky: joran angl: joran, juran něm: Joran m rus: жоран  1993-a1
jugo
syn. jugovina – místní název teplého a vlhkého jz. větru, vanoucího z Jaderského moře směrem do jugoslávského vnitrozemí. Jde o proudění tropického vzduchu, připomínající vlhké scirocco a vyskytující se především na jaře a na podzim v období intenzivnější cyklonální činnosti ve Středomoří. Jugo je významný zvláště pro klima již. Dalmácie, kam přináší větší množství vláhy, a v létě na pobřeží obvykle oblačné a dusné počasí. Dále do vnitrozemí, při přechodu Dinárských hor, již vane jako suchý a teplý jz. nebo záp. vítr a nazývá se dinárský fén. Tento vítr vane 50 až 70 dní za rok a zasahuje až do oblasti Bělehradu. Viz též bóra, košava, vardarac.
česky: jugo angl: youg něm: Jugo m rus: юга  1993-a1
jugovina
syn. jugo.
česky: jugovina rus: юго  1993-a1
juhoatlantická anticyklóna
česky: anticyklona jihoatlantická angl: South Atlantic anticyclone něm: St. Helena-Antizyklone f fr: anticyclone de l'Atlantique Sud m, anticyclone de de Sainte-Hélène m rus: южноатлантический антициклон  1993-a1
juhoatlantická cyklóna
kvazistacionární zonálně protažená cyklona se středem nejčastěji na 40° z. d. Cyklona jihoatlantická je soustavně oživována cyklonami na jihoatlantické polární a antarktické frontě.
česky: cyklona jihoatlantická rus: южноатлантический циклон  1993-a3
juhoindická anticyklóna
česky: anticyklona jihoindická fr: anticyclone des Mascareignes m rus: южноиндийский антициклон  1993-a1
juhopacifická anticyklóna
subtropická kvazipermanentní anticyklona na již. polokouli v jv. části Tichého oceánu záp. od Chile.
česky: anticyklona jihopacifická angl: South Pacific anticyclone něm: südpazifische Antizyklone f fr: anticyclone de l'île de Pâques m, anticyclone du Pacific Sud m rus: южнотихоокеанский антициклон  1993-a3
juhopacifická cyklóna
kvazistacionární zonálně protažená cyklona se středem nejčastěji na 180. poledníku. Jihopacifická cyklona je soustavně oživována cyklonami na jihopacifické polární frontě a antarktické frontě.
česky: cyklona jihopacifická rus: Южно-тихоокеанский циклон  1993-a3
Jungeho rozloženie
česky: rozdělení Jungeho angl: Junge distribution něm: Junge-Verteilung f rus: распределение Юнга  1993-a1
jura
prostřední geol. perioda mezozoika (druhohor) mezi triasem a křídou, zahrnující období před 201 – 145 mil. roků. Hegemonii v živočišné říši převzali dinosauři, vedle jejichž létajících druhů se objevili první ptáci.
česky: jura angl: Jurassic něm: Jura m  2018
juran
syn. joran.
česky: juran rus: жюран  1993-a1
južná oscilácia
cyklické zesilování a zeslabování Walkerovy cirkulace v atmosféře tropického Tichomoří. Tato oscilace se projevuje současným výskytem opačných anomálií tlaku vzduchu ve vých., resp. záp. části této oblasti, což umožňuje kvantifikaci této oscilace pomocí indexu jižní oscilace. Při záporné fázi dosahuje tlak vzduchu ve vých. části podnormálních hodnot a v záp. části vyšších hodnot oproti normálu, což vede k zeslabení pasátů. Naopak nárůst rozdílu tlaku vzduchu mezi vých. a záp. Tichomořím při kladné fázi jižní oscilace způsobuje zesílení pasátů. Záporná fáze jižní oscilace souvisí s jevem El Niño, kladná fáze s jevem La Niña; po objevení tohoto vztahu bylo počátkem 80. let 20. století zavedeno souborné označení ENSO.
česky: oscilace jižní angl: Southern Oscillation něm: Southern Oscillation f rus: южноe колебание  2014
podpořila:
spolupracují: