Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

mapa výšková
syn. mapa aerologická – synoptická mapa, na níž jsou znázorněny met. podmínky nebo prvky, které jsou vztaženy k určité izobarické hladině ve volné atmosféře, k určité atm. vrstvě, popř. ke konstantní nenulové nadm. výšce. Nejčastěji se používají mapy absolutní topografie a mapy relativní topografie. K výškovým mapám patří také mapy tropopauzy, mapy výškového větru aj.
angl: upper air chart; slov: výšková mapa; něm: Höhenkarte f; rus: высотная карта  1993-a1
podpořila:
spolupracují: