Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

depozice
1. v chemii atmosféry označení pro proces ukládání znečišťující příměsi na zemském povrchu, resp. hmotnost této příměsi, která je uložena na jednotku plochy za jednotku času; v obou těchto významech rozlišujeme depozici suchou a mokrou,
2. v meteorologii označení fázového přechodu vody, při němž roste led přímo z vodní páry (bez přítomnosti kapalné vody). Viz též sublimace.
Termín pochází z lat. depositio „odložení, uložení“, které je odvozeno od slovesa deponere „odložit, uschovat“ (z de „od, z“ a ponere „položit“).
angl: deposition slov: depozícia něm: Deposition f, Deposition f fr: déposition f, condensation solide f rus: депозиция, десублима́ция  2014
podpořila:
spolupracují: