Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene s

X
s'acclimater, acclimation
postupné přizpůsobování živých organizmů změněným podmínkám (např. aklimatizace výšková).
Termín se skládá z lat. předpony ad- s významem „k, při“ a z řec. κλίμα [klíma, gen. klímatos] „pás Země“.
česky: aklimatizace angl: acclimatization slov: aklimatizácia něm: Akklimatisation f rus: акклиматизация  1993-a3
saison de végétation f
česky: doba vegetační slov: vegetačná doba něm: Vegetationszeit f  1993-a1
saison des pluies f
česky: doba dešťů slov: doba dažďov něm: Regenzeit f  1993-a1
saison f
označení pro jednu ze čtyř klimatických sezon ve vyšších zeměp. šířkách.
česky: doba roční slov: ročné obdobie něm: Jahreszeit f  2014
saison humide f
česky: doba dešťů slov: doba dažďov něm: Regenzeit f  1993-a1
saison sèche f
česky: doba sucha slov: doba sucha něm: Trockenzeit f  1993-a3
satellite à défilement m
česky: družice meteorologická kvazipolární angl: near-polar orbiting meteorological satellite slov: kvázipolárna meteorologická družica něm: quasipolar-umlaufender Wettersatellit m rus: квазиполярный метеорологический спутник  1993-a3
satellite à orbite polaire m
česky: družice meteorologická kvazipolární angl: near-polar orbiting meteorological satellite slov: kvázipolárna meteorologická družica něm: quasipolar-umlaufender Wettersatellit m rus: квазиполярный метеорологический спутник  1993-a3
satellite circumpolaire m
česky: družice meteorologická kvazipolární angl: near-polar orbiting meteorological satellite slov: kvázipolárna meteorologická družica něm: quasipolar-umlaufender Wettersatellit m rus: квазиполярный метеорологический спутник  1993-a3
satellite défilant héliosynchrone m
česky: družice meteorologická kvazipolární angl: near-polar orbiting meteorological satellite slov: kvázipolárna meteorologická družica něm: quasipolar-umlaufender Wettersatellit m rus: квазиполярный метеорологический спутник  1993-a3
satellite défilant m
česky: družice meteorologická kvazipolární angl: near-polar orbiting meteorological satellite slov: kvázipolárna meteorologická družica něm: quasipolar-umlaufender Wettersatellit m rus: квазиполярный метеорологический спутник  1993-a3
satellite géosynchrone m
meteorologická družice, jejíž oběžná doba je totožná s dobou rotace Země. Termín se často nesprávně zaměňuje s pojmem meteorologická družice geostacionární.
česky: družice meteorologická geosynchronní angl: earth-synchronous meteorological satellite, geosynchronous meteorological satellite slov: geosynchrónna meteorologická družica něm: geosynchroner Wettersatellit m rus: геосинхронный метеорологический спутник  1993-a3
satellite météorologique en orbite géostationnaire m
meteorologická družice na geostacionární dráze. Parametry geostacionární dráhy (kruhová dráha o poloměru 42 168 km, jejíž rovina je totožná s rovinou zemského rovníku) zajišťují, že družice zdánlivě „visí“ ve výšce přibližně 35 790 km nad pevným místem na zemském povrchu.
česky: družice meteorologická geostacionární angl: geostationary meteorological satellite slov: geostacionárna meteorologická družica něm: geostationärer Wettersatellit m rus: геостационарный метеорологический спутник  1993-a3
satellite météorologique en orbite géosynchrone permanente m
meteorologická družice, jejíž oběžná doba je totožná s dobou rotace Země. Termín se často nesprávně zaměňuje s pojmem meteorologická družice geostacionární.
česky: družice meteorologická geosynchronní angl: earth-synchronous meteorological satellite, geosynchronous meteorological satellite slov: geosynchrónna meteorologická družica něm: geosynchroner Wettersatellit m rus: геосинхронный метеорологический спутник  1993-a3
satellite météorologique géostationnaire m
meteorologická družice na geostacionární dráze. Parametry geostacionární dráhy (kruhová dráha o poloměru 42 168 km, jejíž rovina je totožná s rovinou zemského rovníku) zajišťují, že družice zdánlivě „visí“ ve výšce přibližně 35 790 km nad pevným místem na zemském povrchu.
česky: družice meteorologická geostacionární angl: geostationary meteorological satellite slov: geostacionárna meteorologická družica něm: geostationärer Wettersatellit m rus: геостационарный метеорологический спутник  1993-a3
satellite météorologique m
umělá družice Země určená primárně pro využití v meteorologii a klimatologii. Podle oběžné dráhy se družice dělí na družice geostacionární a družice na nízkých dráhách (nejčastěji polárních), podle zaměření rozlišujeme družice operativní a výzkumné. Většina současných meteorologických družic má na své palubě řadu přístrojů umožňujících dálkový průzkum Země (DPZ) i v jiných oborech. Kromě primárních přístrojů, zaměřených na meteorologické využití, jde rovněž o přístroje pro jiné obory – systémy pro monitorování stavu hladiny světových moří a oceánů, astronomické a geofyzikální přístroje, systémy pro přenos nouzových signálů, aj.
česky: družice meteorologická angl: meteorological satellite, meteorological spacecraft slov: meteorologická družica něm: meteorologischer Satellit m, Wettersatellit m rus: метеорологический спутник  1993-a3
satellite météorologique polaire m
zkrácené označení pro meteorologickou družici na polární dráze. Družice s oběžnou dráhou přibližně kolmou na zemský rovník, takže při každém obletu Země přelétá (mimo jiné) i její polární oblasti – odtud název dráhy, resp. skupiny družic. Operativní meteorologické družice na polárních dráhách mají zpravidla oběžnou dobu blízkou 100 minutám a výšku kruhové dráhy přibližně v rozmezí 700 až 1 000 km. Dráha je zpravidla heliosynchronní.
česky: družice meteorologická polární slov: polárna meteorologická družica něm: polarumlaufender Wettersatellit m rus: полярные орбитальные спутники  1993-a3
satellite météorologique stationnaire m
nepřesné (zkrácené) označení družice meteorologické geostacionární.
česky: družice meteorologická stacionární slov: stacionárna meteorologická družica něm: geostationärer Wettersatellit m rus: геостационарные спутники  1993-a3
senseur m
syn. senzor, snímač – část přístroje, která měří určitou fyz. veličinu. V případě el. přístrojů čidlo převádí el. signál na kvantitativní hodnotu, která je zaznamenávána jinou částí přístroje a následně přenášena k dalšímu zpracování.
Termín vznikl jako novotvar od zast. slovesa čít ve smyslu „vnímat“ (srov. čich).
česky: čidlo angl: sensor slov: čidlo něm: Fühler m  2014
service central de prévision m
středisko, kde se soustřeďují meteorologické informace a/nebo vypracovávají meteorologické předpovědi. Obvykle je předpovědní centrum blíže označováno podle území, které zabezpečuje, podle umístění centra nebo podle bližšího určení účelu, k jakému vydávané předpovědi slouží. Viz též centrum meteorologické světové, regionální, národní.
česky: centrum předpovědní angl: central forecasting office, forecasting center slov: predpovedné centrum něm: Vorhersagezentrum n rus: прогностический центр  1993-a3
sévérité du climat f
neurčitý souhrnný pojem pro nepříznivé klimatické podmínky určitého místa nebo oblasti. Projevuje se velmi nízkými či naopak vysokými hodnotami klimatických prvků (teploty vzduchu, relativní vlhkosti, atmosférických srážek apod.), případně velkou četností nebezpečných meteorologických jevů. V bioklimatologii je drsnost klimatu hodnocena nejrůznějšími indexy a odvozenými veličinami, viz např. diagram komfortu, teplota efektivní. Viz též tuhost zimy.
česky: drsnost klimatu angl: hardness of the climate, severity of the climate slov: drsnosť klímy něm: Rauigkeit des Klimas f rus: жестокость климата, суровость климата  1993-a3
simoun m
syn. samum.
česky: hakím slov: hakim rus: самум, самун, симун  1993-a1
situation météorologique générale f
česky: Grosswetterlage angl: general weather situation slov: Grosswetterlage něm: Großwetterlage f rus: общее синоптическое положение  1993-a1
Société de bioclimatologie tchèque
(ČBkS) – vědecká společnost sdružující zájemce o bioklimatologii v ČR, popř. čestné členy ze zahraničí. Je následnickou organizací Československé bioklimatologické společnosti (ČSBkS), která vznikla v roce 1965 sloučením Bioklimatologické komise ČSAV, založené v r. 1953, a bioklimatologické odborné skupiny Československé meteorologické společnosti při ČSAV, založené v r. 1959. ČBkS spolupracuje se Slovenskou bioklimatologickou společností (SBkS), s níž původně tvořila jednu společnost pod společným názvem ČSBkS. Prvním předsedou ČSBkS byl prof. RNDr. Ing. V. Novák, DrSc.
česky: Česká bioklimatologická společnost angl: Czech Bioclimatological Society slov: Česká bioklimatologická spoločnosť něm: Tschechische bioklimatologische Gesellschaft f rus: Чехословацкое биоклиматологическое Общество  1993-b3
Société européenne de météorologie f
(EMS) – společnost sdružující národní meteorologické společnosti evropského regionu WMO (mj. ČMeS, SMS) jako členy EMS a jako přidružené členy EMS také různé instituce a firmy, které se zabývají meteorologií. Přidruženými členy EMS jsou především národní meteorologické služby (mj. ČHMÚ), výrobci měřících přístrojů a pozorovací techniky, nebo mezinárodní organizace jako ECMWF, EUMETSAT, ESA apod. EMS byla založena r. 1999 v Norrköpingu po více než tříletém úsilí R. Morina, který se stal jejím prvním prezidentem. Vrcholným orgánem EMS je Valné shromáždění členů, tedy zástupců členských národních společností. Řídící jednotkou je Rada EMS, která má zpravidla 9 členů, tři stálé (zástupci zakládajících velkých společností, které od založení EMS přispívají do jejího rozpočtu vedle běžného členského poplatku fixní sumou 5000 EUR ročně) a šest rotujících s funkčním obdobím dva roky. Hlavním cílem EMS je posilovat zvláště evropskou spolupráci v meteorologii a příbuzných vědách s cílem zlepšit a rozšířit služby poskytované veřejnosti. Hlavní akcí, kterou EMS pořádá, je Výroční setkání, tj. sympozium konané každý rok střídavě spolu s Evropskou konferencí aplikované meteorologie (ECAM) a Evropskou konferencí aplikované klimatologie (ECAC).
česky: Evropská meteorologická společnost angl: European Meteorological Society slov: Európska meteorologická spoločnosť něm: Europäische meteorologische Gesellschaft f rus: Европейское метеорологическое общество  2014
Société météorologique européenne f
(EMS) – společnost sdružující národní meteorologické společnosti evropského regionu WMO (mj. ČMeS, SMS) jako členy EMS a jako přidružené členy EMS také různé instituce a firmy, které se zabývají meteorologií. Přidruženými členy EMS jsou především národní meteorologické služby (mj. ČHMÚ), výrobci měřících přístrojů a pozorovací techniky, nebo mezinárodní organizace jako ECMWF, EUMETSAT, ESA apod. EMS byla založena r. 1999 v Norrköpingu po více než tříletém úsilí R. Morina, který se stal jejím prvním prezidentem. Vrcholným orgánem EMS je Valné shromáždění členů, tedy zástupců členských národních společností. Řídící jednotkou je Rada EMS, která má zpravidla 9 členů, tři stálé (zástupci zakládajících velkých společností, které od založení EMS přispívají do jejího rozpočtu vedle běžného členského poplatku fixní sumou 5000 EUR ročně) a šest rotujících s funkčním obdobím dva roky. Hlavním cílem EMS je posilovat zvláště evropskou spolupráci v meteorologii a příbuzných vědách s cílem zlepšit a rozšířit služby poskytované veřejnosti. Hlavní akcí, kterou EMS pořádá, je Výroční setkání, tj. sympozium konané každý rok střídavě spolu s Evropskou konferencí aplikované meteorologie (ECAM) a Evropskou konferencí aplikované klimatologie (ECAC).
česky: Evropská meteorologická společnost angl: European Meteorological Society slov: Európska meteorologická spoločnosť něm: Europäische meteorologische Gesellschaft f rus: Европейское метеорологическое общество  2014
Société météorologique tchécoslovaque, Académie tchécoslovaque des sciences f
(ČSMS) – předchůdce České meteorologické společnosti, vědecká společnost při Československé akademii věd sdružující zájemce o meteorologii v tehdejším Československu, popř. čestné členy ze zahraničí. ČSMS vznikla v r. 1958 a jejím prvním předsedou byl prof. RNDr. Mikuláš Konček, DrSc.
česky: Československá meteorologická společnost při ČSAV angl: Czechoslovak Meteorological Society of the Czechoslovak Academy of Sciences slov: Československá meteorologická spoločnosť pri ČSAV něm: Tschechoslowakische meteorologische Gesellschaft bei der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften f rus: Чехословацкое метеорологическое Общество при ЧСАН  1993-a3
Société météorologique tchèque f
(ČMeS) – vědecká společnost sdružující zájemce o meteorologii v ČR, popř. čestné členy ze zahraničí. Vznikla r. 1993 jako nástupnická organizace Československé meteorologické společnosti. Její náplní je vědecká činnost, výměna informací mezi pracovníky z různých pracovišť a popularizace meteorologie. Ve své činnosti využívá různé formy přednáškové činnosti, jako např. semináře, konference i akce s mezinárodní účastí. Je řízena hlavním výborem v čele s předsedou. Základním dokumentem ČMeS jako zapsaného spolku jsou stanovy schválené Ministerstvem vnitra ČR. ČMeS je členem Rady vědeckých společností při Akademii věd ČR a členem Evropské meteorologické společnosti. Členové ČMeS jsou organizačně začleněni do poboček (Praha, Brno, Hradec Králové, Ostrava).
česky: Česká meteorologická společnost angl: Czech Meteorological Society slov: Česká meteorologická spoločnosť něm: Tschechische meteorologische Gesellschaft f rus: Ческое метеорологичекое Общество  2014
solution de Mie f
zvětšování podílu dopředného rozptylu záření na jeho celkovém rozptylu. K tomuto zvětšování dochází při rozptylu na kulových částicích, pro jejichž poloměr r platí nerovnost 2πr  λ,kde λ je vlnová délka rozptylovaného záření, jestliže hodnota 2πr / λ roste. Dopředným rozptylem rozumíme rozptyl do směrů, které se směrem původního paprsku svírají úhel menší než 90°. Mieův efekt lze vysvětlit pomocí teorie Mieova rozptylu. V meteorologii se s ním setkáváme zejména při rozptylu přímého slunečního záření na oblačných částicích, na kapičkách mlhy nebo na různých aerosolových částicích v atmosféře. Prostřednictvím Mieova efektu se vysvětlují vzácné optické atmosférické jevy modré nebo zelené slunce a modrý nebo zelený měsíc. Viz též rozptyl elektromagnetického vlnění v atmosféře.
česky: efekt Mieův angl: Mie effect slov: Mieho efekt něm: Mie-Effekt m rus: эффект Ми  1993-a3
sondage à deux théodolites m
synchronní pilotovací měření dvěma optickými pilotovacími teodolity umístěnými na konci základny s přesně zjištěnými koncovými body. Pomocí délky průmětu základny a čtyř zjištěných úhlových souřadnic, tj. dvou azimutálních a dvou výškových úhlů zaměřovaného pilotovacího prostředku (zpravidla pilotovacího balonu), se trigonometricky vyhodnocují prostorové souřadnice pilotovacího prostředku jako zákl. parametry pro výpočet výškového větru. Ve srovnání s jednopilotáží, poskytuje dvoupilotáž přesnější výsledky, poněvadž nemusí vycházet z předpokladu konstantní stoupací rychlosti zaměřovaného pilotovacího prostředku.
Termín se skládá z komponentu dvoj- a slova pilotáž.
česky: dvojpilotáž angl: two-theodolite method of upper winds measurement slov: dvojpilotáž něm: Doppelanschnitt m rus: базисное шаропилотное наблюдение  1993-a1
stade phénologique f
období roku vymezená etapami vývoje přírody. Fenologické roční doby jsou odděleny významnými fenologickými fázemi.
česky: doby roční fenologické angl: phenological seasons slov: fenologické ročné doby něm: phänologische Jahreszeiten f/pl rus: фенологические сезоны  1993-a1
stade phénologique m
syn. fenofáze – významný, dobře pozorovatelný a periodicky se opakující životní projev rostlin a živočichů, který je podmíněn střídáním sezon a změnami počasí (vývojem povětrnosti), jako např. kvetení, olistění, přílet ptactva aj. Mezi fenologické fáze v širším smyslu patří i polní práce související s pěstováním polních kultur, např. setí, sklizeň aj. Podle objektu fenologických pozorování rozlišujeme fytofenofáze a zoofenofáze. Viz též fytofenologie, zoofenologie, fenogram, izofena.
česky: fáze fenologická angl: phenological phase, phenophase slov: fenologická fáza něm: phänologische Phase f rus: фенологическая фаза, фенофаза  1993-a1
stade phénologique m
Termín se skládá z řec. komponentu φαίνο- [faino-], odvozeného od slovesa φαίνειν [fainein] „jevit se“ (srov. fenomén), a z φάσις [fasis] „objevení se, východ (o hvězdách), fáze (Měsíce)“, které je rovněž příbuzné s výše uvedeným slovesem φαίνειν.
česky: fenofáze slov: fenofáza něm: phänologische Phase f rus: фенологическая фаза  1993-a1
stratus fractus m
(Fs) – starší neplatné označení pro stratus fractus (St fra).
Termín zavedla Mezinárodní komise pro studium oblaků v r. 1930, zrušen byl v r. 1949. Skládá se ze slov fractus a stratus.
česky: fractostratus angl: fractostratus slov: fractostratus něm: Fraktostratus m rus: разорванно-слоистые облака  1993-a2
sublimation inverse f
nesprávné označení fázového přechodu plynného skupenství vody - vodní páry na skupenství pevné - led, viz též depozice, sublimace.
Termín se skládá z lat. předpony de- „z, od“ a slova sublimace.
česky: desublimace angl: desublimation slov: desublimácia něm: Resublimation f rus: десублимация  1993-a3
système cyclonique m
syn. níže tlaková – oblast se sníženým tlakem vzduchu, která se projevuje na synoptické mapě alespoň jednou uzavřenou izobarou nebo izohypsou, přičemž tlak vzduchu uvnitř je nižší než v okolí. Pro cyklonu je charakteristická cirkulace vzduchu proti směru pohybu hod. ručiček na sev. polokouli a ve směru pohybu hod. ručiček na již. polokouli. Cyklona je základním tlakovým útvarem. Středy cyklony se označují na synop. mapách v ČR písmenem „N“ (níže), na mapách z angl. jazykové oblasti písmenem „L“ (low), na mapách z něm. jazykové oblasti písmenem „T“ (Tief), na mapách z rus. jazykové oblasti písmenem „H“ (nizkoje davlenije) a na mapách ze španělské jazykové oblasti písmenem „B“ (baja). Ke vzniku cyklony vedou složité procesy v atmosféře označované jako cyklogeneze. Viz též počasí cyklonální, stadia vývoje cyklony, model cyklony, osa cyklony.
Termín pochází z angl. cyclone. Zavedl jej brit. námořní kapitán H. Piddington v r. 1848 jakožto pojem zahrnující všechny rotující větrné bouře. Odvodil jej z řec. κύκλος [kyklos] „kruh, kruhový pohyb“ (srov. cyklus). Termín do češtiny pronikl zřejmě přes němčinu, a to kromě ženského i v mužském rodě (mužský tvar cyklon má dnes užší význam).
česky: cyklona angl: cyclone, depression, low slov: cyklóna něm: Tief n, Zyklone f rus: депреcсия, циклон  1993-a3
système de covariance des turbulences m
název pro zařízení, které zjišťuje turbulentní toky např. hybnosti, tepla, vodní páry, popř. znečišťujících příměsí v přízemní vrstvě atmosféry. Je tvořeno několika čidly, zpravidla ultrazvukovým (akustickým) anemometrem a analyzátorem plynů nebo aerosolu, které pracují s frekvencí vzorkování řádově 101 Hz a z jejichž výstupních signálů jsou pomocí počítače vyhodnocovány požadované údaje.
česky: eddy kovarianční systém angl: eddy covariance system slov: eddy kovariančný systém něm: Eddy-Kovarianz-Methode f, Eddy-Kovarianz-Anlage f  2014
podpořila:
spolupracují: