Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

interglaciál
syn. doba meziledová – fáze kvartérního klimatického cyklu mezi dvěma glaciály, vyznačující se ve stř. zeměp. šířkách značným zmírněním klimatu, a tím i ústupem zalednění, především pevninského ledovce. Nástup relativně kratších interglaciálů bývá náhlý a následuje bezprostředně po nejchladnější fázi předchozího glaciálu. Pro interglaciál je typický nárůst zalesnění krajiny a intenzivní vývoj půd. Viz též kvartér, holocén.
Termín se skládá z lat. inter „mezi“ a slova glaciál.
angl: interglacial; slov: interglaciál; něm: Interglazial n; rus: интергляциальная фаза, межледниковый период  1993-a3
podpořila:
spolupracují: