Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

zdroj znečišťování ovzduší přízemní
zdroj na zemském povrchu nebo v jeho blízkosti, dodávající do ovzduší znečišťující příměsi. Z met. hlediska se za přízemní zdroj považuje také zdroj (např. komín), jehož efektivní výška je menší než tloušťka přízemních inverzí teploty vzduchu, typicky se vyskytujících v daném místě.
angl: low-emitting source of air pollution; slov: prízemný zdroj znečisťovania ovzdušia; něm: bodennahe Quelle der Luftverunreinigung f; rus: наземный источник загрязнения воздуха  1993-a1
podpořila:
spolupracují: