Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene q

X
Q-code
soustava třípísmenných zkratek začínajících vždy písmenem Q, kde série QAA až QNZ zahrnuje letecké meteorologické kódy, série QOA až QQZ kódy pro námořní dopravu a QRA až QUZ kódy všeobecného použití. Obsah leteckého Q-kódu určila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO). Zkratky Q-kódu se při korespondenci mohou doplňovat příslušnými číselnými údaji a dalšími zkratkami. Kladný smysl obsahu Q-kódu se vyjadřuje slovem YES, záporný NO a příkaz slovem ORD za příslušnou zkratkou Q-kódu. Význam nejčastěji používaných zkratek Q-kódu s met. obsahem je uveden v seznamu zkratek.
česky: Q-kód slov: Q-kód něm: Q-Schlüssel m rus: код Q  1993-a3
quantity of illumination
úhrn Qe osvětlení E dopadajícího na sledovanou plochu za určitou dobu t
Qe=E.t.
V meteorologii bývá obvykle uvažován osvit globálním, přímým slunečním, či rozptýleným slunečním zářením.
česky: osvit slov: celkové osvetlenie něm: Belichtung f rus: количество освещения  1993-a1
Quarternary
syn. kvartér.
česky: čtvrtohory slov: štvrtohory něm: Klima im Quartär n rus: климат четвертичного периода  1993-b3
quarternary climatic cycle
syn. cyklus klimatický čtvrtohorní – opakování obdobných klimatických poměrů a klimatických změnkvartéru (čtvrtohorách). Klimatické výkyvy různého řádu se opakovaly v zákonitém sledu a podmínily i periodický vývoj sedimentů, půd a bioty. Periodicita klimatu kvartéru se projevuje v tom, že časově od sebe vzdálená období si mohou být z hlediska klimatu mnohem podobnější než období následující přímo po sobě. Např. různé glaciály měly klima velmi podobné, a přitom výrazně odlišné od klimatu interglaciálů, přičemž perioda tohoto cyklu je cca 100 000 let. Opakovaně se též vyskytovala kratší zakolísání klimatu trvající obvykle stovky roků: chladnější a sušší stadiály a teplejší interstadiály. Viz též teorie paleoklimatu.
česky: cyklus klimatický kvartérní slov: kvartérny klimatický cyklus něm: Klimazyklus des Quartärs m fr: variations climatiques quaternaires pl rus: четвертичный климатический цикл  1993-a3
quasi-biennial oscillation
česky: cyklus kvazidvouletý slov: kvázidvojročný cyklus něm: 26-monatige Periode f fr: oscillation quasi biennale f rus: квазидвухлетняя осцилляция, квазидвухлетняя цикличность  1993-a3
Quasi-Biennial Oscillation
(QBO), syn. cyklus kvazidvouletý – oscilace projevující se střídáním směru zonálního větru ve stratosféře s periodou cca 26 měsíců. Uplatňuje se v centrální části tropického pásma (cca mezi 15° sev. a již. šířky), směrem k obratníkům její amplituda klesá. V různých výškách vrstvy od 20 do 35 km se zde nad sebou vyskytují východní větry Krakatoa a západní Bersonovy větry, přičemž jejich výměna se šíří shora dolů, rychlostí cca 1 km za měsíc. Vzájemný vztah obou proudění byl vysvětlen teprve na přelomu 50. a 60. let 20. století (Reed et al., 1961; Veryard, Edbon, 1961).
česky: oscilace kvazidvouletá slov: kvázidvojročná oscilácia něm: Quasi-biennial-oscillation, QBO f  2015
quasi-geostrophic approximation
zjednodušení modelu atmosféry, kde je uvažována advekce pouze geostrofickými složkami proudění. Kvazigeostrofická aproximace předpokládá velikost vektoru rychlosti větru blízkou velikosti vektoru rychlosti geostrofického větru a nulové zrychlení ve vert. směru. Důsledkem je, že všechny veličiny závisející na větru kromě divergence proudění lze aproximovat geostroficky. Kvazigeostrofická aproximace je vhodná pro analýzu vnětropických tlakových útvarůsynoptickém měřítku.
česky: aproximace kvazigeostrofická slov: kvázigeostrofická aproximácia něm: quasigeostrophische Approximation f fr: approximation quasi-géostrophique f rus: квазигеострофическое приближение  1993-a3
quasi-geostrophic equations
soustava prognostických rovnic, ve kterých jsou vybrané členy aproximovány geostrofickým přiblížením na základě měřítkové analýzy. Dále jsou použity zjednodušující aproximace hydrostatické rovnováhy a tenké vrstvy. Pro praktickou předpověď počasí se používaly do 60. let 20. století. Filtrují gravitační a zvukové vlny. Prakticky se dají použít pro planetární měřítka až po rozlišení asi 400 km, při kterém jsou již podle Rossbyho poloměru jsou srovnatelné inerční a vztlakové účinky na cirkulaci. Stále se využívají pro teoretické studie a například pro řešení inverzního problému vývoje potenciální vorticity. Viz též číslo Rossbyho, aproximace kvazigeostrofická.
česky: rovnice kvazigeostrofické slov: kvázigeostrofické rovnice něm: quasi-geostrophische Gleichung f rus: квазигеострофические уравнения  2014
quasi-permanent anticyclone
anticyklona vyskytující se na klimatologických mapách po celý rok téměř na stejném místě. Střed kvazipermanentní anticyklony se od zimního období k letnímu (a naopak) posouvá zpravidla jen málo. Ke kvazipermanentním anticyklonám patří všechny subtropické anticyklony vyskytující se nad oceány obou polokoulí. Kvazipermanentní anticyklony jsou permanentními akčními centry atmosféry.
česky: anticyklona kvazipermanentní slov: kvázipermanentná anticyklóna něm: quasi-permanente Antizyklone f fr: anticyclone quasi permanent m rus: квазиперманентный антициклон  1993-a2
quasi-stationary anticyclone
syn. anticyklona stacionární – anticyklona, která obvykle po dobu několika dní mění svou polohu jen minimálně. Viz též anticyklona kontinentální, anticyklona subtropická.
česky: anticyklona kvazistacionární slov: kvázistacionárna anticyklóna něm: quasistationäre Antizyklone f fr: anticyclone quasi stationnaire m rus: квазистационарный антициклон, неподвижный антициклон  1993-a2
quasi-stationary front
atmosférická fronta s nepatrným pohybem vzhledem k zemskému povrchu. Vzduchové hmoty se podél ní pohybují v opačném směru a přibližně rovnoběžně s frontální čárou. Viz též fronta stacionární.
česky: fronta kvazistacionární slov: kvázistacionárny front něm: quasistationäre Front f fr: front quasi stationnaire m rus: квазистационарный фронт  1993-a1
quasi-stationary low
syn. cyklona stacionární – cyklona, která obvykle po dobu několika dní mění svou polohu jen minimálně. Bývá zpravidla cyklonou řídicí, centrální nebo termickou.
česky: cyklona kvazistacionární slov: kvázistacionárna cyklóna něm: quasistationäre Zyklone f fr: dépression quasi-stationnaire f, dépression à caractère semi-permanent f rus: квазистационарный циклон  1993-a3
Quaternary
syn. čtvrtohory – současná geol. perioda v rámci kenozoika, která začala před 2,58 mil. roků. Zahrnuje epochy pleistocén (starší čtvrtohory) a holocén (mladší čtvrtohory). Kvartér je relativně chladným obdobím vyznačujícím se velkými výkyvy klimatu na celé zeměkouli v rámci kvartérního klimatického cyklu. To se projevovalo šířkovým posunem klimatických pásem a změnami v rozsahu kontinentálního zalednění. V mírných zeměp. šířkách docházelo k opakovanému střídání studených a teplých fází – glaciálů a interglaciálů. V nižších zeměpisných šířkách se střídaly vlhčí pluviály a sušší interpluviály. Viz též paleoklima.
česky: kvartér slov: kvartér něm: Klima im Quartär n, Quartär n rus: четвертичный период, климат четвертичного периода, четвертичный климат  1993-b3
podpořila:
spolupracují: