Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

Výklad hesel podle písmene ch

X
chamsin
suchý a horký již. až jv. pouštní vítr, vanoucí v Egyptě a nad Rudým mořem při postupu cyklony Středomořím dále k východu. Přináší velké množství prachu a písku, po přechodu studené fronty často následuje písečná bouře. Vyskytuje se nejčastěji na podzim v souvislosti se zvýšenou cyklonální činností na středomořské frontální zóně. Viz též scirocco.
česky: chamsin angl: chamsin, khamsin rus: хамсин něm: Chamsin m, Khamsin m, Kamsin m  1993-a3
chaotické prúdenie
proudění vzduchu v závětří horské překážky, jestliže tloušťka vrstvy vzduchu proudícího přes hřeben nepřesahuje o více než polovinu převýšení hřebenu nad okolním terénem. Chaotické proudění má neuspořádaný charakter se silnou nárazovitostí v závětrném prostoru. Pojem uvedeného významu zavedl český meteorolog J. Förchtgott.
česky: proudění chaotické něm: chaotische Strömung f  1993-a3
charakter frontu
česky: charakter fronty rus: характер фронта něm: Frontenart f  1993-a1
charakteristická dĺžka
česky: délka charakteristická něm: charakteristische Länge f rus: характерная длина fr: longueur caractéristique f  1993-a3
charakteristická teplota
česky: teplota charakteristická angl: characteristic temperature rus: характеристическая температура  1993-a1
charakteristický bod
v meteorologii označení bodu na termodynamickém diagramu, v němž se protíná suchá adiabata vedená z přízemní teploty vzduchu, izograma vedená z teploty přízemního rosného bodu a nasycená adiabata vedená z teploty vlhkého teploměru. Termín má historický význam a v současné době se používá jen zřídka. Viz též teorém Normandův.
česky: bod charakteristický rus: характеристическая точка  1993-a3
charakteristický rozmer
lineární vzdálenost charakteristická pro velikost plošného nebo prostorového atm. útvaru, např. části pole meteorologického prvku, víru v atmosféře apod. Podle charakteristického rozměru se rozlišují měřítka atm. dějů, např. na makrometeorologické, mezometeorologické a mikrometeorologické. Dříve se používal též termín charakteristická délka. Viz též měřítko vírů v atmosféře, délka směšovací.
česky: rozměr charakteristický angl: characteristic dimension něm: charakteristische Abmessung f  2014
charakteristika tlakovej tendencie
časový průběh změny tlaku vzduchu během stanoveného časového intervalu určený podle grafického výstupu průběhu tlaku zpracovaného staničním SW, případně z tvaru záznamu mikrobarografu. V synoptických zprávách charakteristika tlakové tendence vyjadřuje charakter změn staničního tlaku za období posledních tří hodin před termínem pozorování.
česky: charakteristika tlakové tendence angl: characteristic of the pressure tendency rus: характеристика барической тенденции něm: Charakteristik der Drucktendenz f  1993-a3
chémia atmosféry
syn. chemizmus atmosféry – interdisciplinární obor mezi meteorologií a chemií zabývající se v širším kontextu chemickými ději probíhajícími v atmosféře Země. Základ chemie troposféry představují především cykly reakcí oxidů dusíku, oxidů uhlíku, ozonu, metanu, formaldehydu, oxidů a dalších sloučenin síry, event. složek skupiny látek VOC. Spoušťovým činitelem reakcí je nejčastěji hydroxilový radikál OH* s volnou vazbou na atomu kyslíku ( -O-H), jenž se vytváří v denních hodinách při srážkách fotolyticky vzniklých atomů excitovaného atomárního kyslíku s molekulami vodní páry. Významné jsou též procesy nukleace a další heterogenní reakce související s atmosférickými aerosoly. Ve stratosféře mají zásadní význam reakce spojené s produkcí nebo naopak rozkladem ozonu, jejichž působením se vytváří ozonová vrstva. V této souvislosti je dnes důležitá problematika ohrožení ozonové vrstvy antropogenní činností, aktuálně se věnuje pozornost látkám poškozujícím ozonovou vrstvu. V oblasti vyšších vrstev atmosféry (mezosféra, termosféra) se uplatňují fotochemické reakce spojené s přítomností velmi krátkých vlnových délek ve spektru slunečního záření, které do nižších atmosférických hladin již nepronikají. Atmosférická chemie se podstatným způsobem podílela na celé evoluci atmosféry Země.
Významnou součástí celkové atmosférické chemie je problematika chemických reakcí a transportu antropogenních znečišťujících příměsí v ovzduší. Zde rovněž jde nejen o vzájemné reakce látek plynného skupenství, ale velmi často i o heterogenní reakce plynných látek s aerosolovými složkami nebo přímo o vlastní nukleační děje.
Pojem atmosférické chemie se dnes v širším smyslu slova uvažuje i ve vztahu k dalším planetám naší sluneční soustavy, popř. i k exoplanetám. Viz též ochrana čistoty ovzduší, hygiena ovzduší, složení srážek chemické, déšť kyselý.
česky: chemie atmosféry angl: atmospheric chemistry rus: химия атмосферы něm: atmosphärische Chemie f, Atmosphärenchemie f  1993-a3
chemické zloženie atmosféry Zeme
česky: složení atmosféry Země chemické angl: chemical composition of atmosphere rus: химический состав атмосферы Земли něm: chemische Zusammensetzung der Atmosphäre f  1993-a1
chemické zloženie zrážok
množství a chem. složení látek rozpuštěných nebo suspendovaných ve vodě srážek. Znalost chemického složení srážek je důležitá při studiu procesů samočišténí ovzduší, antropogenního nebo přirozeného znečišťování ovzduší a znečištění jiných složek prostředí (hydrosféra, pedosféra, biosféra), pro které představují atmosférické srážky významný vstup znečišťujících látek. Viz též déšť kyselý, mineralizace srážek.
česky: složení srážek chemické angl: chemical composition of precipitations rus: химический состав осадков něm: chemische Zusammensetzung des Niederschlags f  1993-a3
chemický vlhkomer
česky: vlhkoměr chemický angl: chemical hygrometer rus: абсорбционный гигрометр, химический гигрометр  1993-a1
chemosféra
část atmosféry Země zahrnující horní část stratosféry, mezosféru a dolní část termosféry. Pro chemosféru jsou typické fotochemické reakce kyslíku, ozonu, dusíku atd., které vznikají působením slunečního záření velmi krátkých vlnových délek.
česky: chemosféra angl: chemosphere rus: хемосфера něm: Chemosphäre f  1993-a2
chicagská meteorologická škola
směr a výsledky met. bádání konaného v Chicagu v Ústavu pro výzkum atmosféry. Za jejího zakladatele je považován C. G. Rossby. Dále k ní patří D. Fultz, J. Namias, N. A. Philipps, H. C. Willet a jiní. Škola meteorologická chicagská vznikla před II. světovou válkou, nejcennějších výsledků však dosáhla až po r. 1945. Studovala hlavně zákonitosti všeobecné cirkulace atmosféry a rozšířila znalosti o vlnové cirkulaci atmosféry. Studovala časové a prostorové změny dlouhých vln (Rossbyho vlny), které se využívají při předpovědi počasí a sledovala mimozemské vlivy na atm. cirkulaci. Přispěla ke zlepšení numerických předpovědí počasí zavedením nových předpovědních modelů.
česky: škola meteorologická chicagská angl: Chicago school of meteorology něm: Chicago-Schule f  1993-a1
chinook
[činúk] – teplý suchý vítr typu fénu na vých. straně Skalnatých hor na území USA a Kanady. Přináší obyčejně náhlá a velká oteplení, někdy o více než 10 °C za několik málo minut. Vyvolává prudká tání sněhu (odtud pramení i reg. název snow eater – požírač sněhu), nebo rychlé dozrávání plodů. I když je typický pro zimu, vyskytuje se během celého roku. V Kalifornii se používá názvu chinook pro vlhký jz. vítr z Tichého oceánu s oblačným a deštivým počasím, který je v zimě teplý a v létě studený.
česky: chinook angl: chinook rus: чинук něm: Chinook m  1993-a1
chionograf
česky: chionograf rus: хионограф něm: Schneeschreiber m, Chionograf m  1993-a3
chionogram
záznam chionografu.
česky: chionogram rus: хионограмма  1993-a1
chionometer
syn. sněhoměr.
česky: chionometr rus: хионометр  1993-a1
chionosféra
přerušovaný koncentrický obal Země s aktivní bilancí tuhých srážek, tedy prostor na povrchu Země s celoročně možným výskytem sněhu a ledu. Chionosféra je vymezena dolní a horní sněžnou čarou.
česky: chionosféra rus: хионосфера něm: Chionosphäre f  1993-a1
chladný polrok
na sev. polokouli období od 1. října do 31. března, někdy nevhodně označované jako zimní pololetí. Viz též sezona.
česky: pololetí chladné angl: cold half-year rus: холодное полугодие něm: kaltes Halbjahr n  1993-a3
chod meteorologického prvku
kvantit. změna meteorologického prvku s časem. V klimatologii se sleduje zejména denní a roční chod meteorologického prvku.
česky: chod meteorologického prvku angl: course of meteorological element, march of meteorological element rus: ход метеорологического элемента něm: Gang des meteorologischen Elementes m  1993-a1
chrbtový vietor
v letectví označení pro vítr vanoucí ve směru letu.
česky: vítr zádový angl: tail wind rus: попутный ветер  1993-a1
chromosférická erupcia
náhlé, několik minut až několik desítek minut trvající zjasnění oblasti flokulového pole na Slunci. Chromosférické erupce jsou mohutným zdrojem slunečního krátkovlnného i korpuskulárního záření a kosmického záření. Viz též činnost sluneční.
česky: erupce chromosférická angl: solar flare rus: солнечная всппышка něm: chromosphärische Eruption f fr: éruption chromosphérique f  1993-a3
chuchvalce hmly
syn. mlha v chuchvalcích – označení pro mlhu, přízemní mlhu nebo zmrzlou mlhu, která se vyskytuje v nesouvislé vrstvě. Za větru se chuchvalce mlhy pohybují a mohou výrazně ovlivňovat horizontální dohlednost. Viz též mlhové přeháňky.
česky: chuchvalce mlhy angl: fog bank, fog patches rus: гряда тумана, обрывки тумана něm: Nebelbank f, Nebelschwaden m  1993-a2
chumelica
lid. název pro husté sněžení. Viz též metelice, vánice sněhová.
česky: chumelenice rus: метель, вьюга, метелица něm: Schneegestöber n  1993-a1
chumelica
lid. název pro silný studený vítr v zimním období, doprovázený zpravidla sněžením nebo zvířeným sněhem. Nemá charakter odb. termínu.
česky: fujavice rus: вьюга, метелица fr: tempête de neige f  1993-a1
chumelica
lid. označení pro sněžení při vysoké rychlosti větru, kdy pozorujeme vysoko zvířený sníh. Kromě padajícího sněhu může být větrem unášen také již napadlý, především čerstvý sníh, zvláště při nízké teplotě vzduchu. Viz též bouře sněhová, blizard.
česky: vánice sněhová angl: snowstorm rus: снежная метель  1993-a2
chyba prístroja
rozdíl mezi údajem přístroje po vyloučení všech systematických rušivých vlivů a správnou hodnotou měřené veličiny. Viz též kalibrace meteorologických přístrojů.
česky: chyba přístroje angl: instrument error rus: ошибка прибора něm: Gerätefehler m  1993-a3
podpořila:
spolupracují: