Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

systém dynamický
v obecném smyslu každý proces nebo soubor procesů, který se vyvíjí v čase a jehož vývoj může být řízen soustavou fyzikálních zákonů. Termín se také užívá ve vztahu k matematickým modelům časového vývoje počasí a klimatu. Dynamické systémy mohou být jak poměrně jednoduché systémy několika proměnných, řízené několika vývojovými rovnicemi, tak systémy extrémně složité jako je systém klimatický. Typickým příkladem dynamického systému, který se chová podle zákonů deterministického chaosu, je turbulentní proudění.
angl: dynamical system; slov: dynamický systém; něm: dynamisches System n  2016
podpořila:
spolupracují: