Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

kalibrace meteorologických přístrojů
je soubor úkonů, kterými se za specifikovaných podmínek stanoví vztah mezi hodnotami měřených meteorologických veličin a odpovídajícími hodnotami, které jsou dány etalony (standardy). Výsledkem kalibračních procesů jsou přístrojové opravy, které je nutno započítat k výsledkům měření. Každý meteorologický přístroj má stanoven tzv. kalibrační interval. V případě podezření, že přístroj neměří správně, je nutné jej neprodleně vyměnit a požádat odborné pracoviště (kalibrační laboratoř) o rekalibraci.
angl: calibration of meteorological instruments; slov: kalibrácia meteorologických prístrojov; něm: Kalibrierung (Eichung) meteorologischer Geräte f; rus: колибровка метеорологическых приборов  2014
podpořila:
spolupracují: