Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

potenciál Gibbsův
syn. energie volná Gibbsova – termodynamický potenciál používaný v meteorologii především ve fyzice oblaků a srážek. Je definován výrazem
G=F+pV=HTS =UTS+pV,
kde F značí volnou energii dané termodyn. soustavy, H entalpii, U vnitřní energii, S entropii, T teplotu v K, p tlak a V objem. Gibbsův termodynamický potenciál zůstává konstantní při vratných dějích, které jsou izobarické a současně izotermické, tzn. že se nemění např. při fázových přechodech.
angl: Gibbs potential; slov: Gibbsov potenciál; něm: Gibbs-Potential n, Gibbs-Energie f; rus: потенциал Гиббса  1993-a3
podpořila:
spolupracují: