Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

potenciál Helmholtzův
syn. volná energie Helmholtzova – část vnitřní energie termodyn. systému, která je volná z hlediska možnosti transformace na konanou práci. Označíme-li ji F, je dána vztahem
F=U-TS,
kde U představuje vnitřní energii systému, T jeho teplotu v K a S entropii.
angl: Helmholtz potential; slov: Helmholtzov potenciál; něm: Helmholtz-Potential n  2017
podpořila:
spolupracují: