Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

děj izobarický
termodyn. děj, který probíhá při konstantním tlaku. Při izobarickém ději v ideálním plynu platí pro měrný objem α a teplotu T v K vztah
αα0 =TT0,
kde α0 a T0 jsou měrný objem a teplota v počátečním stavu.
angl: isobaric process slov: izobarický dej něm: isobarer Prozess m fr: processus isobare m rus: изобарический процесс  1993-a3
podpořila:
spolupracují: