Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

entalpie
termodyn. veličina, která vyjadřuje celkový tepelný obsah jednotky hmotnosti dané látky. Patří mezi termodynamické potenciály. Označíme-li entalpii H, pak její změna dH odpovídá teplu získanému nebo odevzdanému při izobarickém procesu a je dána vztahem dH = cp dT, kde cp značí měrné teplo při stálém tlaku a dT změnu teploty v K. V met. literatuře se termín entalpie též užívá jako synonymum termínu zjevné teplo v protikladu k teplu latentnímu. Viz též děj izentalpický.
angl: enthalpy slov: entalpia rus: энтальпия něm: Enthalpie f fr: enthalpie f  1993-a3
podpořila:
spolupracují: