Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

diagram energetický
termodynamický diagram, na němž plocha vymezená uzavřenou křivkou, která vyjadřuje uzavřený transformační cyklus, je úměrná práci vykonané uzavřeným systémem (např. hmotností vzduchu), který byl tomuto cyklu podroben. Úměrnost plochy a práce musí platit po celé ploše diagramu. Na energetickém diagramu je možné kvalitativně určit mj. energii vertikální instability. Energetickým diagramem jsou např. emagram, zkosený diagram, tefigram a Refsdalův diagram.
angl: energy diagram; slov: energetický diagram; něm: Energiediagramm n; fr: diagramme enthalpique m; rus: энергетическая диаграмма  1993-a3
podpořila:
spolupracují: