Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

absorpce záření selektivní
pohlcování krátkovlnného nebo dlouhovlnného záření určitých vlnových délek, působené výskytem absorpčních čar v absorpčním spektru jednotlivých plynných složek atmosféry. Příčinou vzniku absorpčních čar, popř. z nich složených absorpčních pásů, jsou změny kvantových stavů atomů a molekul. Z energ. hlediska se na selektivní absorpci záření podílí největší měrou vodní pára, dále ozon (hlavně v oblasti ultrafialového záření) a oxid uhličitý, který má výrazný absorpční pás v blízkosti vlnové délky 15 μm. Viz též koeficient absorpce, plyny skleníkové.
angl: selective absorption; slov: selektívna absorpcia žiarenia; něm: selektive Absorption f; fr: absorption sélective f; rus: избирательное поглощение  1993-a3
podpořila:
spolupracují: