Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra polytropní
modelová atmosféra s konstantním vert. teplotním gradientem. Vert. rozložení tlaku a teploty vzduchu odpovídá působení polytropních dějů v atmosféře a je dáno vztahem:
(pp0) Rγg=TT0,
kde p0 je počáteční a p konečný tlak vzduchu,T0 počáteční a T konečná teplota vzduchu v K, g velikost tíhového zrychlení, R měrná plynová konstanta a γ vert. teplotní gradient. Zvláštními případy polytropní atmosféry jsou adiabatická a homogenní, příp. i izotermická atmosféra.
angl: polytropic atmosphere slov: polytropná atmosféra něm: polytrope Atmosphäre f fr: atmosphère polytropique f rus: политропная атмосфера  1993-a3
podpořila:
spolupracují: