Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

atmosféra polytropní
modelová atmosféra s konstantním vertikálním teplotním gradientem. Vert. rozložení tlaku a teploty vzduchu je dáno vztahem:
(pp0) Rγg=TT0,
kde p0 je počáteční a p konečný tlak vzduchu,T0 počáteční a T konečná teplota vzduchu v K, g velikost tíhového zrychlení, R měrná plynová konstanta a γ vertikální teplotní gradient. Zvláštním případem polytropní atmosféry je atmosféra adiabatická, izotermická a homogenní.
angl: polytropic atmosphere slov: polytropná atmosféra něm: polytrope Atmosphäre f rus: политропная атмосфера fr: atmosphère polytropique f  1993-a2
podpořila:
spolupracují: