Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

radiohorizont
obzor elektromagnetický – geometrické místo bodů na zemském povrchu kolem zdroje elmag. záření, v němž paprsky vyslané vysílačem jsou k povrchu tangenciální. Vlivem atmosférické refrakce je radiohorizont rozsáhlejší než geometrický nebo optický horizont. Za předpokladu hladkého zemského povrchu je poloměr radiohorizontu přibližně vyjádřen vztahem
Rrh=2R ef.h,
kde Rrh je poloměr radiohorizontu v km, Ref efektivní poloměr Země v km rovný 4/3 skutečného zemského poloměru a h výška antény nad zemským povrchem v m. Stř. hodnota zvětšení poloměru radiohorizontu činí 18 % ve srovnání s poloměrem opt. horizontu.
angl: radio horizon slov: rádiohorizont rus: радиогоризонт  1993-a2
podpořila:
spolupracují: