Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

rozložení klimatického prvku
rozdělení klimatického prvku v čase nebo prostoru, které je důsledkem časových změn a prostorové diferenciace klimatických jevů. U klimatických prvků, jevů a charakteristik studujeme jednak časové rozložení, tedy denní a roční chod, jednak jejich geogr. nebo plošné rozložení, zpravidla s pomocí kartografického znázornění. Vert. rozložení klimatických prvků nazýváme změnou klimatických prvků s nadm. výškou.
angl: distribution of climatic element; slov: rozloženie klimatického prvku; něm: Verteilung des klimatischen Elementes f; rus: распределение климатического элемента  1993-a1
podpořila:
spolupracují: