Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

přístroj meteorologický automatický
meteorologický přístroj, který vyjadřuje hodnotu určité fyz. veličiny pomocí spojitého nebo občasného el. signálu. Časový průběh tohoto signálu v čidle přístroje je v závislosti na vzorkovací frekvenci zaznamenáván a převáděn na hodnotu příslušného meteorologického prvku. Přístroje pro distanční meteorologická měření jsou v současnosti již zcela automatické, totéž platí pro přístroje v rámci automatického měřícího systému na automatizovaných meteorologických stanicích. Případná obsluha se omezuje na kontrolu takto prováděného měření, příp. na odesílání jeho výstupů k dalšímu zpracování.
angl: automatic instrument, recording instrument  2023
podpořila:
spolupracují: