Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

frekvence vzorkovací
počet meteorologických měření provedených nebo zaznamenaných za daný časový úsek. V případě měření meteorologických prvků na meteorologických stanicích jde o frekvenci záznamů veličiny spojité v čase, při radiosondážních měřeních o frekvenci záznamů veličiny spojité v prostoru. Vzorkovací frekvencí také popisujeme skenovací strategii distančních meteorologických měření. Převrácenou hodnotou vzorkovací frekvence je vzorkovací perioda (vzorkovací interval, interval snímání). Viz též doba odběrová.
angl: sampling frequency, sampling rate  2023
podpořila:
spolupracují: