Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

bilance radiační soustavy Země-atmosféra
rozdíl množství slunečního záření vstupujícího do zemské atmosféry a záření Země, tj. záření povrchu Země a atmosféry Země unikajícího do světového prostoru. Protože soustava tvořená Zemí a její atmosférou si nevyměňuje s okolním prostorem významnější měrou teplo jinak než prostřednictvím radiačního přenosu je bilance radiační soustavy Země-atmosféra též tepelnou bilancí tohoto systému.
angl: radiation balance of the Earth-atmosphere system slov: radiačná bilancia sústavy Zem–atmosféra něm: Strahlungsbilanz des Systems Erde-Atmosphaere fr: bilan radiatif du système Terre-atmosphère m rus: радиационный баланс системы Земля-атмосфера  1993-a1
podpořila:
spolupracují: