Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

klimatologie znečištění ovzduší
syn. klimatologie imisí – vědní obor, který se zabývá dlouhodobým režimem výskytu znečišťujících příměsí ve spodních vrstvách atmosféry a dlouhodobým režimem met. dějů podmiňujících znečištění ovzduší, šíření a rozptyl příměsi (škodlivin). Viz též klimatologie mezní vrstvy atmosféry, emise, imise, transport znečišťujících příměsí, tvar kouřové vlečky.
angl: air pollution climatology slov: klimatológia znečistenia ovzdušia něm: Klimatologie der Luftverunreinigung f rus: климатология загрязнения атмосферы  1993-a2
podpořila:
spolupracují: