Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

efekt Mieův
zvětšování podílu dopředného rozptylu záření s rostoucí hodnotou poměru poloměru r rozptylujících částic a vlnové délky rozptylovaného záření λ na sférických částicích, pro jejichž poloměr platí nerovnost 2πr  λ. Mieův efekt lze vysvětlit pomocí teorie Mieova rozptylu. V meteorologii se s ním setkáváme zejména při rozptylu přímého slunečního záření na oblačných částicích, na kapičkách mlhy nebo na různých aerosolových částicích v atmosféře, kdy vytváří výrazné protažení rozptylové indikatrice ve směru dopadajících paprsků. Prostřednictvím Mieova efektu se vysvětlují vzácné optické atmosférické jevy modré nebo zelené slunce a modrý nebo zelený měsíc.
angl: Mie effect; slov: Mieho efekt; něm: Mie-Effekt m; fr: théorie de Mie f, solution de Mie f; rus: эффект Ми  1993-a3
podpořila:
spolupracují: