Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

buňka konvektivní
syn. cela konvektivní  – cirkulační element vytvářející základní jednotku buněčné konvekce a obsahující výstupný i sestupný proud vzduchu. V tomto směru může být typickým příkladem Bénardova buňka. Někteří autoři do tohoto pojmu zahrnují i jednoduché cely vyskytující se buď samostatně, nebo jako součást multicely, popř. i strukturálně podstatně složitější cirkulaci supercely. Viz též bouře konvektivní, cela otevřená, cela uzavřená.
angl: convective cell; slov: konvekčná bunka; něm: Konvektionszelle f; fr: cellule convective f, cellule de convection f; rus: ячейка конвекции, конвективная ячейка  1993-b3
podpořila:
spolupracují: