Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický (eMS) sestavila ČMeS

soustava souřadnicová přirozená
pravoúhlá relativní souřadnicová soustava, v níž kladný směr osy x ztotožňujeme se směrem horiz. proudění, osa y směřuje od směru proudění vlevo a osa z vzhůru. Místo označení souřadnicových os x, y, z se v tomto případě někdy používají symboly s, n, k. Tato soustava se podobně jako standardní souřadnicová soustava používá v dynamické meteorologii, ve fyzice mezní vrstvy atmosféry atd.
angl: natural coordinate system (local coordinate system) slov: prirodzená súradnicová sústava něm: natürliches Koordinatensystem n, natürliche Koordinaten f/pl rus: натуральная система координат  1993-a1
podpořila:
spolupracují: