Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aerosoly antropogenní
aerosolové částice, které vznikly v souvislosti s lidskou činností, např. leteckou a další dopravou, průmyslovou výrobou či zemědělstvím. Primární antropogenní aerosoly jsou tvořeny přímo emisemi pevných nebo kapalných znečišťujících příměsí, sekundární antropogenní aerosoly se vytvářejí v atmosféře nukleací, např. v důsledku antropogenních emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku nebo látek typu VOC.
angl: antropogenic aerosols; slov: antropogénne aerosoly; rus: антропогенные аэрозольные частицы  2019
podpořila:
spolupracují: