Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

metody výpočtu očekávaného znečištění ovzduší
vypočítávají buď dlouhodobé (klimatické) nebo krátkodobé (denní i kratší) očekávané koncentrace znečisťujících látek (imise), popř. se určuje délka doby překročení nějaké hraniční koncentrace znečisťujících látek nebo celková dávka znečisťujících látek na zvolené období. Metody výpočtu jsou buď empirické, založené na jednoduchých statist. modelech (regrese, rozptyl podle Gaussova rozložení atd.) a met. poznatcích o větru a stabilitě teplotního zvrstvení ovzduší, nebo teoretické, založené na řešení systému rovnic atmosferické dynamiky pro mezní vrstvu atmosféry s uvažováním turbulentního promíchávání a faktorů emise. Existují rovněž experimentální fyzikální modely, na nichž se simuluje emise a měří rozptyl příměsí v ovzduší (emitovaných látek). Viz též znečištění ovzduší, model Suttonův.
angl: methods for calculation of expected air pollution; slov: metódy výpočtu očakávaného znečistenia ovzdušia; něm: Verfahren zur Berechnung der erwarteten Luftverunreinigung f; rus: методы расчета ожидаемого загрязнения атмосферы  1993-a3
podpořila:
spolupracují: