Sestavila a průběžné aktualizuje terminologická skupina České meteorologické společnosti (ČMeS)

aridita klimatu
syn. suchost klimatu – vlastnost klimatu způsobená neúměrně velkým potenciálním výparem oproti spadlým srážkám (opak humidity klimatu). Aridita klimatu může být podmíněna všeobecnou cirkulací atmosféry, vzdáleností od oceánů a jejich vlastnostmi, nebo být důsledkem závětrného efektu. Oblasti s aridním klimatem, popř. semiaridním klimatem se vymezují pomocí nejrůznějších indexů humidity. Největší ariditou se vyznačuje klima pouště. Aridita klimatu je jeho trvalou vlastností, čímž se liší od sucha.
angl: aridity of climate; slov: aridita klímy; něm: Klimaaridität f; fr: aridité climatique f; rus: аридность климата, засушливость климата  1993-a3
podpořila:
spolupracují: